Wednesday, August 17, 2005

نامه به کوفی عنان در مورد انتصاب ازه ای و پور محمدیکانون گفتگو و حقوق بشر در ايران- تورنتو

9251 Yonge St. #219
Richmond Hill, ON L4C 9T3

Email: cdhriran@yahoo.ca
معرفي محسن اژه ای به عنوان وزير اطلا عات و مصطفی پور محمدی به عنوان وزير کشوراز مسؤلان سياه ترين دوران خفقان ، شكنجه و قتل مخالفان حكومتي در سالهاي78-60، توهين آشکار به كرامت انسانی، آزادی بيان و مطبوعات ،‌حقوق بشر و ياد اور و مويد سياست نقض پيوسته و سازمان يافته حقوق شهروندان ايراني توسط عاليترين مقام حكومتي هست


جناب آقاي كوفي عنان
رياست محترم سازمان ملل متحد

ماييلم باطلاع شما به عنوان رياست سازمان ملل برسانيم كه نشانه هاي نا خوشايندي از سياست هاي ضد انساني سازمان يافته حكومتي در ايران به جشم مي خورد. به عنوان نمونه مي توان به معرفي 2 تن از دست اندركاران امنيتي سياهترين دوران نقض حقوق بشر عليه شهروندان ايراني در سالهاي78-60 توسط رئيس جمهوري كه در يك انتخابا ت غير دمكراتيك به پيروزي رسيد ه است ،‌نام برد.
انتخابات نهم رياست جمهوري كه اساس آن با حذف محالفان حكومتي ازكانديد شدن توسط شوراي نگهبان شروع و با تقلب وسيع عليه ديگر كانديدهاي طرفدار حكومت دردور اول (كروبي ) كه منجر به اعتراض رسمي وي شد ودور دوم عليه رفسنجاني كه به اعتراض عمومي وي انجاميد با اين گفته در نماز جمعه تهران كه “ من شكايت خودم را به خدا مي برم“ .مصداديق بارز نقض متعدد منشور خقوق بشر سازمان ملل متحد بود.
.
× در گزارشات منابع نزديك به دولت خاتمي آمده بود که خاتمی توسط مسول دفتر خامنه اي در مورد حساسيت ويژه خامنه ای در مورد وزيران کشور و اطلاعات مطلع شده بود وتوصيه كرده بود كه عليرغم اينكه اكثريت مجلس ششم د ركنترل هواداران خاتمي مي باشد وي در مورد دو وزير اطلاعات و كشور بايد نظر خامنه اي را تامين کند .

اکنون احمدی نزاد که برنده اعلام شده يک انتخابات غير دموکراتيک می باشد محسن اژه ای و مصطفی پور محمدی را به عنوان وزيران اطلاعات و کشوربه مجلس هفتم معرفي كرده است.از آنجا كه احمدي نژاد اعلام كرده است بدون همكاهنگي با نظر “ خامنه اي“ كاري صورت نخواهد دادنشان آشكاري از تائيد خامنه ای“ ولی فقيه“ در حمايت ازسياست نقض حقوق انسانها بويژه قتلهای زنجيره ای در گذشته وتمايل به بازگشت به آن دوران مي باشد..

محسن اژه ای دادستان دادگاه غير قانونی و تبعيض گرايانه روحانيت از عا ملان اصلی محاکمه کردن و زندانی شدن روحانيون مخالف استبدادي ولايت فقيه است. وي در دهه 60 رئيس شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامي بود ه است كه در ان متهمان وابسته به گروههاي سياسي كه اعتراف از انان زير شكنجه هاي وحشيانه كسب شده بود در يك دادگاه 5 دقيقه اي بدون حضور وكيل و حق پلسخگوئي به اتهامات با چشمان بسته محاكمه ميشدند. زندگي يا مرگ انان در اين مدت چند دقيقه معلوم ميشد. امكان اعتراض به حكم صادره و فرجام خواهيوجود نداشت و مي توانست ا مجازات زندان بيشتر ي ر ا براي محكوم شدگان بدنبال داشته باشد . البته بسيار ي از محكومان به زندان ،‌ توسط شعبه 3 و ساير شعبات ،‌بعدا در تابستان 67 با با يك فتواي مذهبي ولي فقيه-خميني- همگي در فاصله يك ماه اعدام شدند.
مصطفی پور محمدی معاون فلا حيان معاون و جانشين فلا حيان وزير اطلاعات دولت رفسنجانی از سال 1366 تا 1378 يعنی دوران قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 67 و قتلهای زنجيره ای و ترور های مخالفان در خارج کشور می باشد.

آقاي عنان
كارنامه نقض حقوق بشر اژه اي و پور محمدي و وجود ناصر زرافشان وکيل خانواده های مقتو لين قتلهای زنجيره ای در زندان که دوران محکو ميت 5 ساله را می گذران،زاتهامات عليه شيرين عبادی وکيل نا صر زرافشان وزهرا كاظمي،و دستگيری غير قانونی عبدا لفتاح سلطانی باتهام واهی جاسوسي در پرونده اتمی و ادامه بازداشت غير قانوني وي و قانون شکنی های سعيد مرتضوی دادستان انقلاب در جريان دستگيري گنجي و هم اكنون اعتصاب غذای اکبر گنجی بعد از 66 روز،‌اصرار سعيد مرتضوي به ادامه بازداشت غير قانوني آقايان هدي صابر ، تقي رحماني و رضا عليجاني كه در حال حاضروارد 767مين روز خودشده است، همگي نشان از حمايت خامنه ای به عنوان عاليترين مقام امركننده ، ازناقضان حقوق شهروندان ايراني مي باشد.

ما از شما تقاضا ميكنيم كه با جديت بيشتري جامعه جهاني را نسبت به سير حوادث در ايران مطلع ساخته تا از تكرارفجايع قبلي جلوگيري شود.هم چنين اقدامات لازم وتوجه فوري شما را نسبت به آزادي كليه زندانيان سياسي ونيزدستگير شدگان نا آراميهاي اخير كردستان كه شامل فعالين حقوق بشر و مدني كرد مي باشد ، خواهانيم.کانون گفتگو و حقوق بشر در ايران- تورنتو

14 آکوست 2005 برابر با 24 مرداد 1384

رونوشت : خانم لويئز آربور- رئيس كمسيون سازمان ملل متحد
سازمان عفو بين الملل
نهادهاي حقوق بشري كانادا

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home