Thursday, September 15, 2005

نامه دو زندانی سياسی از اوين به مجمع عمومی سازمان ملل


نامه دو زندانی سياسی از اوين به مجمع عمومی سازمان ملل
منبع: سايت ديدگاه
-->
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيويورک 8 سپتامبر سال 2005 خانمها؛ آقايان با احترام اينک شما در مقامی قرار گرفته ايد که به عنوان نمايندگان جامعه بشری بايد پاسدار حرمت انسانها و احترام به ارزشهای انسانی باشيد. شنيده ايم که قرار است آقای احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور رژيم جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند، موضوع سخنرانی ايشان تبليغ مهرورزی مردم جهان اعلام شده است. آن هم در حاليکه در سياهچالهای رژيم ايران؛ هزاران نفر را به شديدترين و بدوی ترين وضع ممکن تحت فشار و شکنجه قرار داده و دگر انديشان را به زندان و تبعيد ميبرند. خانمها ، آقايان از آقای احمدی نژاد بپرسيد، او که مبشر و منادی مهرورزی است چرا به فرياد مردمانش نميرسد؟ و چرا سعی ميکند که به قيمت سرکوب ملت، بقای رژيم را پايدار کند؟ کاش اجازه ميداديد در عصر گفتگو و تعامل و بشريت؛ در کنار سخنرانی ايشان مادر زندانی سياسی "کيانوش سنجری" و يا "مجتبی سميع نژآد" نيز از دل پردردشان بگويند و يا دختر اکبر گنجي، مهرداد حيدرپور و مصطفی جوکار از تمامی روزهای دوری پدر سخن برانند و يا همسر امير ساران از يکه به دوش کشيدن بار يک زندگی فرياد بزند و از دردهای ناگفته ی مردم در اين يورش و کشتار که رژيم اسلامی به همراه خود آورده و ظرف 26 سال بر مردم تحميل کرده داد سخن سردهند. کاش اجازه ميداديد که حرف ملت سرکوب شده و رنجيده ی ايران را از زبان کسانی بشنويد که جزء مردمند و با درد آنان آشنايی دارند. آيا برآوردن چنين خواسته ای همزاد و همراستا با اهداف عاليه ی مجمع عمومی سازمان ملل نيست؟ بنابراين مجداد ضمن ابلاغ سلام مردم ايران به اعضای محترم آن سازمان، انتظار است که به جای پرداختن به ملاحظات و آداب بی رنگ ديپلماسی سياسی قدری نيز به نام ملت خود به اساسی ترين خواسته ی اين قربانيان رژيم جمهوری اسلامی توجه فرماييد. مهرداد حيدرپور- مصطفی جوکار زندان اوين- بند 350

1 Comments:

At Thursday, September 15, 2005, Blogger Ulysses1969 said...

This is a great blog you have. I'll be sure to add it to my Favorites.

You may like to visit my autosurf 4 profit site. There is some interesting stuff on autosurf 4 profit .

Peace,
Bradford Moore
www.BradfordMoore.com

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home