Tuesday, October 11, 2005

كودك‌آزاري در كشور به مرحله اضطرار رسيده است


كودك‌آزاري در كشور به مرحله اضطرار رسيده است مديركل امور اجتماعي وزارت كشور در گفت‌وگو با ايسنا خبر داد: اجراي طرح مطالعاتي بررسي اسنادي خشونت عليه كودكان
سرويس: آسيب‌هاي اجتماعي 1384/07/19 10-11-2005 12:55:34 8407-08652: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: آسيب‌هاي اجتماعي
مطالعات آزار كودكان با تاكيد بر آزار جنسي كودكان در ايران در حال انجام است.
اكبر نعمتي يزدي، مديركل امور اجتماعي وزارت كشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي ايسنا از اجراي طرح مطالعاتي بررسي اسنادي خشونت عليه كودكان در مراكز بهزيستي‏ و دادگستري‌هاي استان‌هاي كشور خبر داد و هدف از اجراي اين طرح را تشريح وضعيت خشونت عليه كودكان در كشور به منظور پيشگيري از گسترش آن دانست و افزود: هر فعل يا ترك فعلي كه منجر به محدوديت‏، آسيب و رنجش كودك شود‏، آزار، تلقي و در چهار بخش شامل آزار جسمي‏، عاطفي، جنسي و ناديده گرفتن كودك مشاهده مي‌شود.
وي تصريح كرد: در مورد كودك آزاري نيز همانند ساير آسيب‌هاي اجتماعي همچون زنان خياباني‏، اعتياد و غيره امكان سرشماري دقيق وجود ندارد؛ بنابراين آمارها بر اساس مواردي كه به وسيله دستگاههاي انتظامي و قضايي كشف مي‌شوند و تخميني است تنها حدود 10 درصد جرايم را تشكيل مي‌دهند و براي به دست آوردن آمار از نسبتهاي فرمولي استفاده مي‌كنند.
نعمتي خاطرنشان كرد: وزارت كشور به عنوان دستگاه مرجع موظف است در سه مرحله هشدار، اضطرار و بحران مسائل اجتماعي ورود كند؛ چنانچه در مورد كودكان خياباني در مرحله اول با هشدار مسؤولان را در جريان موضوع گذاشته، در مرحله بعدي كه شرايط در حالت اضطرار قرار گرفت، بدنه كارشناسي را دعوت به همكاري و خدمات بدنه حوزه كودكان را به كل كشور متصل كرد.
وي تصريح كرد: با رسيدن موضوع كودكان خياباني به نقطه بحراني از سازمان اجرايي خواستيم كه بدون هماهنگي اقدامي انجام ندهند و با همكاري حوزه‌هاي ذيربط اجرايي، آكادميك و علمي، طرح ساماندهي كودكان خياباني تدوين و در شوراي اجتماعي كشور تصويب و به عنوان برنامه عملياتي، سازمان بهزيستي موظف به اجراي آن شد.
مديركل امور اجتماعي وزارت كشور يادآور شد: به منظور اجراي اين طرح براي 2 سال اعتباري معادل 5/1 ميليارد تومان و براي سال آينده 2 ميليارد تومان تخصيص داده شده تا براساس ساختار طراحي شده، اجرا شود.
وي با اشاره به اين كه اكنون موضوع كودك‌آزاري به مرحله اضطرار رسيده است، افزود: در سالهاي گذشته به منظور آشنايي بدنه مديريتي كشور بخصوص سازمان‌هاي تخصصي شامل بهزيستي‏، قوه قضاييه ، نيروي انتظامي و بهداشت و درمان با تجربيات موفق ساير كشورها بازديدي از مراكز پيشگيري و مقابله با كودك‌آزاري‏ و مراكز پيشگيري و سازمانهاي دولتي از جمله سازمان بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، پليس و سازمان قضايي و مركز توليد دانش و نرم‌افزار براي پيشگيري از آزار كودكان در دانشگاه ساسكس لندن و چگونگي عمل مشترك و مديريت واحد به عنوان ساختاري نهادي براي حمايت از كودكان مورد مطالعه اعضاي 14 نفره هيات ايراني صورت گرفت.
وي افزود: اين سفرهاي مطالعاتي به صورت زنجيره و مكمل توانست ادبياتي را به صورت بومي در كشور به وجود آورد و سفرهاي هند، آفريقاي جنوبي و نورژ توانست برنامه عملي را تدوين كند.
نعمتي تصريح كرد: مداخلات و اقدامات موثر در زمينه پيشگيري از كودك‌آزاري بخصوص آزار جنسي انجام شده يا در حال انجام است كه اميدواريم با ارائه به جوامع علمي و حوزه‌هاي درگير در زمينه پيشگيري از كودك آزاري و مقابله با اين جرم، اقدام سودمندي صورت گيرد.
مديركل امور اجتماعي وزارت كشور به ايسنا گفت: آزار جنسي از جمله مواردي است كه در شرع مقدس به شدت با آن مقابله و جرمهاي سنگين براي مرتكبين وضع شده است؛ بنابراين در ايران قوانين محكمي بيش از هر جاي دنيا در زمينه كودك آزاري و به خصوص آزار جنسي تعيين شده است.
مدير كل امور اجتماعي وزارت كشور با تاكيد بر لزوم شكل‌گيري مرجع ملي حمايت از كودك در كشور به ايسنا گفت: طي سالهاي گذشته طرح مطالعاتي بررسي نهاد ملي كودك در ايران انجام و كميته‌اي در يونيسف به اين منظور تشكيل و در نهايت مقرر شد حوزه‌اي مركب از نمايندگان سه قوا تحت عنوان نهاد ملي كودك در ايران شكل گيرد.
وي با اشاره به اين كه متاسفانه در كشور اغلب مطالعات با رويكرد بخشي صورت مي‌گيرد، بر بررسي تمامي بخشها، نقش‌ها و تاثيرگذاري آنها تأكيد كرد و افزود: در حوزه كودك‌آزاري فعاليت نهاد ملي كاهش و كنترل آزار كودكان بايد مبتني بر مطالعات جامع صورت گيرد.
مديركل امور اجتماعي وزارت كشور اظهار اميدواري كرد كه گزارشات كودك آزاري در بخش مربوط به مطالعات اسنادي در مراكز مختلف انتظامي و قضايي مورد بررسي قرار گرفته و اطلاعات مربوطه جمع‌آوري و به روز شده و نتايج اين مطالعه اسنادي و پيمايش ملي و استاني آن همزمان با روز جهاني كودك در سال آينده ارائه شود.
انتهاي پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home