Monday, October 17, 2005

يكصد راننده زن در تهران از اول آبان وارد تاكسيراني مي‌شوند، ايسنا

يكصد راننده زن در تهران از اول آبان وارد تاكسيراني مي‌شوند، ايسنا
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري
مديرعامل سازمان تاكسيراني گفت: يكصد نفر از بانوان با استفاده از تاكسي‌هاي بيسيم مجهز به سيستم GPS، سرويس‌دهي به شهروندان بويژه خانمها را انجام مي‌دهند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران اميرمحمود دهلوي افزود: در پي درخواست هاي مكرر بانوان تهراني براي بكارگيري تاكسي‌هايي كه رانندگان آن زن باشند، سازمان تاكسيراني از اول آبان ماه كار عضوگيري را شروع كرده و 100 نفر از بانوان را براي جابجايي مسافران بر اساس دستورالعمل و ضوابط خاصي بكار مي‌گيرد.
به گفته وي، اين افراد با استفاده از تاكسي‌هاي بيسيم مجهز به سيستم GPS به شهروندان خدمات مي‌دهند تا كنترل و نظارت بر آنها بيشتر باشد و مشكلي هم در شهر پيش نيايد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home