Saturday, July 08, 2006

پشتيبانی از اعتصاب غذا برای آزادی زندانيان سياسی در ايران، احمد باطبیپشتيبانی از اعتصاب غذا برای آزادی زندانيان سياسی در ايران، احمد باطبی
تماميت خواهی و نقض گسترده حقوق بشر درايران روز به روز افزايش
ميابد . هر اعتراضی با شديدترين سرکوب و هر مقاومتی با غير انسانی ترين شيوه مواجه ميشود.امروز که عدم امکان دستيابی به زندگی بهتر و ابتدايی ترين حقوق انسانی درسايه ولايت جهل جنون بيشتر از پيش نمود پيدا کرده است، و مبارزات اقشار مختلف جامعه بويژه زنان، کارگران، دانشجويان و جوانان برای مطالبات صنفی و کسب حقوق طبيعی و انسانی با استفاده از شيوه های متمدنانه نظير و مقاومت مدنی و منفی در نطفه خفه ميشود .و درمقابل جمهوری اسلامی با بيرون کشيدن نان شب ، از گلوی تک تک افراد اين جامعه و هزينه کردن آن در راستای ملی جلوه دادن مساله هسته ای و به بازی گرفتن منافع ملی و امنيت کشور ، و در نتيجه کم توجهی جهانيان به نقض گسترده حقوق بشر در ايران ، ضروری است تمام نيروهای آزادی خواه و دمکرات ايران هم آوا باهم در اين حرکت ملی شرکت کنند . من ضمن اعلام حمايت از اعتصاب عذای ۲۳ تا ۲۵ تير برابر ۱۴ تا ۱۶ ژوئيه ، ليستی از زندانيان سياسی را در سراسر ايران ارائه مينمايم . بديهی است که اين ليست کامل نبوده اما اميد است که معرفی

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home