Tuesday, October 03, 2006

وقتي كه مريم رجوي رسما شورارا براي پوشش تناقضات سازمان

وقتي كه مريم رجوي رسما شورارا براي پوشش تناقضات سازماند رمورد سميه محمدي وارد صحنه مي كند
پاسخ كليشه اي وغير صادقانه كه سازمان مجاهدين از دهان سخنگوي شوراي ملي مقاومت د رارتباط با مطالب
واقعي منتشر شده در روز نامه نشنال پست كانادا لازم مي دانيم تناقضات اين سازمان را كه بجاي درس گرفتن از اشتباهات و پيش گرفتن راه هاي انساني ، همچنان بر ادعاهاي واهي و شيو ه هاي غير دمكراتيك اصرار مي ورزد را براي شما مشخص كنيم .سازمان طبق معمول بجاي پاسخ دادن به مطالب خانواده ما در مورد سميه محمدي و عدم انتخاب آزادانه وي و ديگر نو جوانان كه توسط سازمان و تشكيلات ان در كانادا و آمريكا طي يك برنامه ريزي گسترده به عراق برده شد ه و تحت آمورشهاي نظامي و شست و شوي مغزي قرار گرفته بودند كه د رروزنامه “‌نشنال پست “ كانادا د رروزهاي شنبه 23سپتامبر تا جمعه 29 سپتامبر در 5 شماره در صفحه اول آن چاپ شده بود به متهم كردن منتقدين دست زد. اما اين بار متهم خبرنگار و روزنامه نشنال پست هستند كه به خدمت رژيم در آمده
اند . در حاليكه نشنال پست يك روزنامه دست راستي است كه ضديتش با جمهوري اسلامي بر همگان آشكا ر است.
full text

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home