Sunday, October 22, 2006

دايره‌اي براي انعطاف، دايره‌اي براي مقاومت

دايره‌اي براي انعطاف، دايره‌اي براي مقاومت
احمد زیدآبادی- دو تن از دوستاني كه اخيرا پايشان از زندان 209 به بيرون باز شده است، از قول بازجوهايشان براي من پيغام آوردند كه به فلاني – نگارنده اين سطور – بگوييد كه "تنش مي‌خارد، پرونده‌اي برايش درست كرده‌ايم كه رويش يك وجب روغن است و به زودي با او برخورد خواهيم ك...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home