Tuesday, September 06, 2005

ابهام در سرنوشت دو زندانی سياسی محکوم به اعدام


ابهام در سرنوشت دو زندانی سياسی محکوم به اعدام
منبع: سايت ديدگاه
-->
سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان، در اطلاعيه ای از احتمال اعدام دو فعال سياسی کرد خبر دادبر اساس اطلاعات دريافتی از زندان مرکزی اروميه دو زندانی کرد به نامهای «اسماعيل محمدی» و «محمد پنجوينی» که به ترتيب به اتهامهای ارتباط و همکاری با سازمان «کومه له» و عضويت در يک گروه مبارز کردی موسوم به «آگری سور» به اعدام محکوم شده بودند از 2 روز پيش، توسط مسئولين زندان از بندهای خود در زندان مرکزی اروميه خارج و تا کنون به بندهايشان باز گردانيده نشده اند. دراين خصوص خبرهای تاييد نشده حاکی از آن است، نامبردگان احتمالا برای اجرای حکم اعدام به خارج از بند منتقل شده اند.سازمان دفاع از حقوق بشر شاخه اروميه ضمن ابراز نگرانی شديد از خبرهای دريافتی موجود در رابطه با احتمال اعدام اسماعيل محمدی و محمد پنجوينی، دراين خصوص خواهان توضيح مقامات مسئول امنيتی و قضايی ميباشد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home