Sunday, October 16, 2005

'دست کم پنجاه کارمند انتخابات افغانستان برکنار شدند'


'دست کم پنجاه کارمند انتخابات افغانستان برکنار شدند'

رامين انوریدر کابل


از آغاز رای شماری در افغانستان چهار در صد کل آرا که احتمال تقلب در آن وجود داشت، قرنطينه شده بود و اين موضوع نيز ظرف روزهای گذشته اعتراض های گسترده ای را در پی داشت
در پی ادعاهای گسترده در مورد بروز تقلب در روند شمارش آرای انتخابات افغانستان، دفتر انتخابات اين کشور دست کم پنجاه نفر از کارمندان خود را به اتهام دست داشتن در اين تقلب ها از وظايف شان برکنار کرده است.
ريچارد اتوود، رييس عمليات دفتر انتخابات افغانستان روز يکشنبه، ۱۶ اکتبر، در کابل به خبرنگاران گفت که موجوديت ادعاها داير بر بروز تقلب و جعل کاری در روند شمارش آرا در مناطق مختلف افغانستان سبب ايجاد نگرانی برای دفتر انتخابات شده و آنان اين ادعاها را جدی گرفته اند.
آقای ريچارد گفت که شکايات در مورد چگونگی شمارش آرای انتخابات افغانستان بررسی شده و در مواردی که برای اثبات آن مدارک و اسناد کافی وجود داشته، اقدامات جدی صورت گرفته است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home