Sunday, November 13, 2005

هزاران نفر در نپال با برگزاری تظاهراتی خواستار برقراری دموکراسی شدند


هزاران نفر در نپال با برگزاری تظاهراتی خواستار برقراری دموکراسی شدند
فعالين طرفدار دموکراسی روز يکشنبه در کاتماندو پايتخت نپال راهپيمايی کردند و خواهان احياء دموکراسی شدند. تظاهرکنندگان همچنين به قوانين جديد مربوط به رسانه هااعتراض داشتند. جمعيت که شامل روزنامه نگاران، وکلا، دکترها، معلمين، دانشجويان و مهندسين بود، با شعارهای خود از دولت پادشاهی خواستند تا محدوديت های تازه بر رسانه ها را لغو کند. گيانندارا پادشاه نپال در کنفرانس رهبران جنوب آسيا اعلام کرد که تا قبل از آوريل سال 2007 با برگزاری انتخابات، دموکراسی را به نپال باز خواهد گرداند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home