Friday, January 27, 2006

شكنجه فعال حقوق زنان و روزنامه نگار كرد در زندان جمهوري اسلامي: مصاحبه با رويا طلوعيشكنجه فعال حقوق زنان و روزنامه نگار كرد در زندان جمهوري اسلامي: مصاحبه با رويا طلوعي دكتر رويا طلوعي فعال حقوق زنان و سردبير ماهنامه توقيف شده راسان كه 10 مردادماه به دنبال اعتراضات مردم كردستان در واكنش به شكنجه و قتل شوانه قادري دستگير شد،
در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: هفت نفر از اطلاعت نيروي انتظامي به منزل ما آمدند در حالي كه فرزندانم گريه مي كردند، من را دستگير كردند و به زندان بردند؛ مجموعا 66 روز بازداشت بودم كه از اين مدت 17 روز اولش را در انفرادي در شرايط بسيار غيرانساني به سر بردم و بقيه در کنار زندانیان دیگر. وی شکنجه خود را در زندان انفرادی به آنچه بر سر زهرا کاظمی آمد تشبیه می کند و می افزاید توسط اميري، معاون دادستان كردستان در تاريخ 15 مردادماه تحت «وحشیانه ترین شکنجه ها» قرار گرفت که توان توصیف آن را ندارد. وی می گوید او را تحت فشار گذاشته بودند که خود را رهبر تظاهرات کردها معرفی کند و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی تحت محاکمه قرار گیرد. فرين عاصمي (rm) صدا (wma) صدا [ 4:07 mins ]
فرين عاصمي (راديو فردا): يك زن روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در ايران براي اولين بار از شكنجه هايي كه بر وي در زندان هاي كردستان رفته سخن مي راند. رويا طلوعي ماجراي بازداشت، حبس و شكنجه شدنش را براي راديو فردا شرح مي دهد.
دكتر رويا طلوعي فعال حقوق زنان و سردبير ماهنامه توقيف شده راسان كه ده مردادماه به دنبال اعتراضات مردم كردستان در واكنش به شكنجه و قتل فردي به نام شوانه قادري دستگير شد، از آنچه در مدت بازداشتش بر وي گذشته است سخن مي راند. دكتر طلوعي اينك در خارج از كشور به سر مي برد و در مصاحبه با راديو فردا نخست از نحوه دستگير شدنش در پي اعتراضات در كردستان سخن مي گويد:
رويا طلوعي: دهم مرداد شب ساعت ده و نيم دستگير شدم، هفت نفر از اطلاعات نيروي انتظامي به منزل ما آمدند همراه با مجوز و مسلح هم بودند. سه خانم و چهار آقا خانه را گشتند و در حالي كه بچه ها گريه مي كردند و بسيار ناراحت بودند، من را دستگير كردند و به زندان بردند.
ف . ع: اتهامتان چه بود؟
رويا طلوعي: اصرار داشتند كه من رهبري اين تظاهرات را به عهده بگيرم و به عنوان اقدام عليه امنيت ملي تحت فشار اقرار كنم كه راه انداز اين تظاهرات من بودم و همكارانم كه البته من همچين اتهامي را هيچ وقت قبول ندارم. در مجموع ده پانزده اتهام را مطرح كردند. هر چيزي را هم كه براي ديگران جرم نبوده، براي بنده جرم حساب مي كردند، از جمله كتابم كه به زبان كردي در سليمانيه عراق چاپ شده، براي بنده جرم حساب شده و خيلي موارد ديگر كه مهمترين آن اقدام عليه امنيت ملي است و مصاحبه با راديوهاي مختلف را به عنوان نشر اكاذيب عليه نظام حساب كردند و موارد متعدد ديگر.
ف . ع: دوران بازداشتتان چند روز طول كشيد و كجا بوديد؟ انفرادي يا سلول عادي؟
رويا طلوعي: من مجموعا 66 روز بازداشت بودم كه از اين مدت 17 روز اولش را در انفرادي در شرايط بسيار غيرانساني به سر بردم و بقيه آن را براي اين كه از لحاظ روحي تخريب شوم به ميان بند زناني فرستادند كه خانم هايي با جرايم قتل و مواد مخدر و غيره آنجا بودند.
ف . ع: در اين مدت برخورد ماموران زندان با شما چطور بود؟
رويا طلوعي: من تحت شكنجه قرار گرفتم و اين موردي است كه مي خواهم به تمام نهادهاي حقوق بشر در جهان شكايت ببرم و صحبتم اين است كه جمهوري اسلامي را نبايد فقط به خاطر مسائل اتميش به شوراي امنيت ببرند، بلكه مساله اصلي مردم ايران درواقع زير پا نهادن حقوق بشر است و فشارهاي فراواني كه توسط اين رژيم به ما وارد مي شود. من تحت شكنجه قرار گرفتم در سلول انفرادي و فقط مي توانم بگويم از آن چيزي كه بر خانم زهرا كاظمي گذشت، فقط لنگه كفشش را كم داشتم و شخصا توسط اميري، معاون دادستان كردستان در تاريخ پانزدهم مردادماه تحت وحشيانه ترين شكنجه ها قرار گرفتم كه واقعا قابل بيان نيست. شب بعد از اتفاقاتي كه افتاد، باز هم از من مي خواستند عليه خودم اقرار كنم. من نوشتم تنها در حضور وكيلم صحبت مي كنم كه به من خنديدند و گفتند اصلا در مراحل اوليه بازرسي همچنين چيزي در قانون ايران نيست. من نوشتم ايران هنوز از پيمان حقوق بشر خارج نشده و اين متناقض با حقوق بشر است و من بايد از وكيل استفاده كنم. كه كاسه صبرشان آقايان لبريز شد و دستور دادند بروند بچه هايم را بياورند و تهديد كردند زنده زنده جلوي چشمانم بچه هايم را مي سوزانند. من خيلي اين مدت با خودم فكر كردم كه آيا همچنان به سكوت ناشي از رعب و تهديد ادامه دهم يا بالاخره يك جايي حرف بزنم.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home