Saturday, July 08, 2006

محمدرضا اسکندری: تابستان شوم 67 و جنایت رژیم جمهوری اسلامی


محمدرضا اسکندری: تابستان شوم 67 و جنایت رژیم جمهوری اسلامی
بیش از 5 سال از بهترین دوران زندگیم را با عاشق ترین زندگان تاریخ میهنم در زندانهای مختلف کشور از زندانهای ایلام، کرمانشاه و ساحلی قم سپری نموده ام .در این 5 سال با افرادی آشنا شدم و یا از قبل آشنا بودم که بسان غنچه نوشکفته ای بر شاخسار سبز درختان در

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home