Thursday, September 14, 2006

گناه زن زاده شدنگناه زن زاده شدن؟

با وجودى كه بسيارى قرن بيست و يكم را قرن زنان مى‌نامند اما هنوز حتى پيشرفته ترين كشورها نيز با تساوى حقوقى و اجتماعى ميان زن و مرد فاصله‌اى جدى دارند. اين عدم تساوى در كشورهاى رو به توسعه يا داراى فرهنگ مذهبى به مراتب بيشتر است. مطالعه‌اى در پاكستان نشان می‌دهد كه افسردگى و انزوا در زنان پاكستانى به خاطر احساس گناه از زن زاده شدن رو به افزايش است. آيا در ايران هم زنان چنين احساسى دارند؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home