Sunday, October 22, 2006

تعداد دوربين هاي امنيتي نصب شده در دانشگاه شهركرد افزايش يافت

يافت
سخنگوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهركرد از افزايش دوربين‌‏هاي امنيتي در بيشتر مكان‌‏هاي دانشگاه در سال جاري خبر داد. محمد تقديري, سخنگوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شهركرد, درگفت وگو با خبرنگار ايلنا, افزود: دو سال پيش دانشگاه شهركرد به خاطر مسائل امنيتي و دزدي كه از آزمايشگاه دانشگاه انجام شده بود دوربين‌‏هاي امنيتي را در مكان‌‏هاي خاص نصب كرد. وي ، افزود: ولي ، در سال جاري تحصيلي كه دانشجويان مراجعه كردند مشاهده شد در بيشتر مكان‌‏هاي حساس دانشكده‌‏ها, خوابگاه‌‏ها دوربين‌‏ نصب شده است. تقديري ، اعلام كرد: اين مساله موجب شده تا دانشجويان در محيط دانشگاه از آرامش روحي و رواني مناسب برخوردار نباشند و همواره مراقب باشند تا كاري نكنند كه ثبت شود. پايان پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home