Friday, September 02, 2005

روز كار كن، 27 روز حقوق بگیر

3o
روز كار كن، 27 روز حقوق بگيرتنها شرط شركت پيمانكاري براي اخراج نشدن كارگر صاحب فرزند است

تهران- خبرگزاري كار ايرانمسوول كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار مخصوص ، گفت : پيمانكاران نيروي انساني براي فرار از پرداخت حق اولاد ، كارگران داراي فرزند را ازكار اخراج مي كنند .به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا ، "داود قادري" ، گفت : به تازگي شنيده مي‌‏شود كه پيمانكار نيروي انساني يكي از شركت هاي به نام منطقه غرب تهران ، قصد دارد براي صرفه جويي در هزينه هايش ، كارگران صاحب اولاد را اخراج كند تا مجبور نباشد به آنان حق اولاد بپردازد.اين حقوق دان ، تصريح كرد : برطبق قانون كار ، ميزان حق اولاد 10 درصد حد اقل حقوق وحداكثر 24 هزار تومان براي دو فرزند در ماه است ، در حالي كه مخارج رسيدگي و تربيت فرزندان بسيار بيشتر از اين مبلغ قانوني است .مسوول كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار محور مخصوص ، با بيان اين كه بودجه‌‏اي را كه پيمانكار نيروي انساني ، بابت هزينه كارگران دريافت مي كند ، چندين برابر دريافتي خالص كارگران پيمانكاري است ، گفت : در نهايت ، پيمانكاراين شركت ، باكارگران صاحب اولاد توافق كرده كه به ازاي پرداخت حق اولاد ، كارگران ماهيانه 30 روز بدون وقفه كار كنند ، اما 27 روز كارت حضور و غياب بزنند .قادري ، در خاتمه گفت : با اين روش ، كارفرما ازنظر قانون ، هم به كارگران حق اولاد‌‏ مي‌‏پردازد و هم به آنان سه روز مرخصي مي‌‏دهد ، در حالي كه كارگران حق اولاد خود را از محل حقوق و مزاياي سه روز كار ثبت نشده دريافت مي كنند.پايان پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home