Sunday, September 11, 2005

برنامه های ايران برای کاهش تلفات و هزينه های تصادف


برنامه های ايران برای کاهش تلفات و هزينه های تصادف

کاوه اميدوارخسارات سالانه حوداث جاده ای ايران چهار هزار ميليارد تومان برآورد می شود
برای کاهش حوادث جاده ای در ايران شرايط دريافت گواهينامه رانندگی تغيير کرده و و دولت جمهوری اسلامی لايحه ای را برای بالا بردن ايمنی در راه های کشور در دست بررسی دارد.
خسارات سالانه حوداث جاده ای ايران چهار هزار ميليارد تومان برآورد می شود که حدود چهار درصد توليد ناخالص داخلی است.
آمار نشان می دهد روزانه بيش از ۷۰ نفر در حوادث جاده ای کشته می شوند و تعداد کشته ها هر سال بيش از ۲۶ هزار نفر است.
سالانه بيش از ۴۰۰ هزار تصادف در ايران روی می دهد و ايران در رديف اول حوادث مرگبار جاده ای جهان قرار دارد.
برای حل اين معضل، اداره راهنمايی و رانندگی و وزارت راه و ترابری برای کاهش حوادث جاده ای برنامه های جديدی ارائه کرده اند.
گواهينامه موقت

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home