Friday, October 07, 2005

خودكشى در زنان ايرانى بين 16 تا 20 سال است


خودكشى در زنان ايرانى بين 16 تا 20 سال است
منبع: خبرگزاری ایلنا ۱۵ مهر ۱۳۸۴
-->
يك پژوهشگر مسائل اجتماعى ‏گفت: سن اقدام به خودكشى در ايران در مردان بين 20 تا 25 سال و در زنان بين 16 تا 20 سال است. على معين‌‏فر، پژوهشگر نمونه كشور در سال 82، در گفت و گو با ايلنا، تصريح كرد: ناراحتي‌‏هاى رواني، شكست در عشق، اختلافات روانى و شخصيتي، فقر، بيكاري، شرايط خاص زندگى شهري، بخصوص در شهرهاى بزرگ و صنعتي، اختلافات خانوادگى و نامناسب بودن شرايط زندگى خانوادگى از مهمترين دلايل خودكشى در ايران است. وي، مسئله خودكشى در بين جوانان ايرانى را به عنوان يكى از حادترين آسيب‌‏هاى اجتماعى مورد تاكيد قرار داد و افزود: از آنجايى كه جوانى دوره بروز استعدادها و توانايى ها است و جوان مدام در پى فرصتى است تا اين استعدادها را شكوفا سازد و به نحوى خود را در بين اطرافيان و اجتماع مطرح كند، اما محدوديت‌‏هاى موجود بخصوص در جوامع كوچك موجب سرخوردگى جوانان مي‌‏شود. پژوهشگر نمونه كشور در سال 82، همچنين بالا نبودن سطح آگاهى در جوامع سنتى را از ديگر سرخوردگى جوانان در اين جوان‌‏ها دانست و گفت: اغلب جوانان در جوامع كوچك از اين رنج مي‌‏برند كه چرا اطرافيان و جامع احساسات آنان را درك نمي‌‏كنند و هنگامي‌‏كه در چنين شرايطى جوانان تصميم به خودكشى مي‌‏گيرند، اغلب اميد به زندگى خود را از دست داده‌‏اند. به اعتقاد وي، خودسوزي، ناشى از هم پاشيدگى نظام زندگى افراد و در هم ريختن قالب‌‏ها و گسستگى روابط اجتماعى و در نتيجه احساس تنهايى مطرود بودن فرد است. اين استاد دانشگاه گفت: خودكشى عاشق‌‏ها در واقع خشم به معشوق است و در بسيارى از خودكشي‌‏ها از سوى جوانان كه بسيار جدى و مصرانه انجام مي‌‏گيرد، خودكشى بيانگر يك خشم واپس‌‏زده شده است. اين جامعه شناس، سپس در رابطه با ميزان خودكشى دانشجويان در مراكز علمي، گفت: متاسفانه برخى از مديران سابقه مديريتى چندانى ندارند و عدم توانايى آنان در درك جوانان دانشجو موجب بحران آفرينى مي‌‏شود و اين‌‏گونه اتفاقات غالبا در دانشگاه‌‏ها اتفاق مي‌‏افتد. معين‌‏فر افزود: وقتى در محيط دانشگاهي، دانشجويى استاد را تهديد به خودكشى مي‌‏كند، آنها فكر مي‌‏كنند كه دانشجو بهانه مي‌‏آورد در حالي‌‏كه اينگونه نيست و از هر يكصد مورد تهديد 2 تا 4 مورد به واقعيت تلخ تبديل مي‌‏شود

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home