Wednesday, November 02, 2005

بخشی از نامه بهروز جاويد تهرانی به بينا داراب زند- درزندان رجائی شهر کرج


بخشی از نامه بهروز جاويد تهرانی به بينا داراب زند- درزندان رجائی شهر کرج
منبع: سايت ديدگاه
-->
با درود خدمت اقای داراب زند در زمانی که در اغتصاب غذا بودم غوارض جسمی عجيبی پيدا کرده بودم که تمام انها را به حساب طولانی شدن مدت اعتصاب وضعف شديد ناشی از ان گذارده بودم.گوشهايم سوت می کشيد وباعث درد شديدی درشقيقه هايم می شد وهنگا ميکه از حالت درازکش می خواستم به ايستم تعادل خود را از دست می دادم. کم کم بينائی پائين چشم خود را از دست دادم ومجبور بودم برای اينکه زير پای خود را هنگام راه رفتن ببينم می بايست کاملا چشم خود را پائين می دوختم .هنگاميکه اعتصاب را پايان داديم ووضعم بهتر نشد به پزشک زندان مراجعه کردم وگفت اين اختلال در بينائی وعدم تعادل به دليل اسيب ديدگی مخچه می باشد وعلت ان نيز ضربه يا موج انفجار می تواند باشد. تنها ضربه ای که به سرم وارد شده هنگام ضرب وشتم در 209 بود وطی همان ضرب وشتم دنده قفسه سينه من نيز شکست که عکس ان نيز در بهداری 209 موجود است. من جدا قصد شکايت ودنبال گيری اين پرونده را دارم وشکايت من از وزارت اطلاعات وشخص ضارب خواهد بود من از طريق رئيس زندان خواسته خود را مبنی بر رفتن به پزشکی قانونی ودادگاه اعلام کرده ام. منتظر شنيدن پيشنهاد وراهکار از طرف شما می باشم.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home