Tuesday, November 01, 2005

پيشرفت زنان افغان 'در حد انتظار نبوده است'


پيشرفت زنان افغان 'در حد انتظار نبوده است'

اسما حبيبدر کابل


نهادهای فعال در امور زنان افغان می گويند که با وجود تغييرات سياسی و بهبود مشارکت زنان افغان در سطوح مختلف اداری، پيشرفت آنان در عرصه های اجتماعی رضايت بخش نبوده است
شماری از نهادهای اصلی فعال در امور زنان در افغانستان اعلام کرده اند که نتايج برنامه ريزی ها برای بهبود وضعيت زنان در چهار سال گذشته، کمتر از حد انتظار بوده است.
اين موضوع در کنفرانسی به منظور بزرگداشت پنجمين سالگرد قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد زن، صلح و امنيت، در کابل مطرح شد.
کليک کنيد: صفحه ويژه خشونت با زنان
در چهار سال گذشته برنامه های متعددی از سوی نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد، دولت افغانستان و برخی موسسات بين المللی مدافع حقوق زن در افغانستان طرح ريزی اجرا شده است.
جامعه جهانی به منظور بهبود وضعيت اقتصادی، اجتماعی و آموزش و پرورش زنان، هزينه قابل ملاحظه ای را اختصاص داد و دهها نهاد ملی برای دفاع از حقوق زن و بهبود وضعيت آنان در افغانستان آغاز به کار کرد.
اکنون پس از اين همه تلاش ها، يک مسئول صندوق حمايت از زنان سازمان ملل متحد (يونيفم) می گويد که ثمره اين تلاشها کمتر از حد انتظار بوده است.
اين مقام يونيفم از موارد مختلف خشونت با زنان مانند ازدواج های اجباری و زودهنگام، لت کوب زنان و جلوگيری از فعاليتهای اجتماعی آنان نام می برد که به گفته وی، هنوز هم به عنوان رسوم قبيله ای در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد.
جستجو
در همين شهر کابل، هم اکنون در منطقه دهمزنگ (محله ای نزديک به مرکز شهر) خانمی به سن ۳۳ تا ۳۵ سال با لباس ژوليده، سرو پای برهنه، چهره ای به خاکستر آکنده که همه ديوانه مينامندش و او را از خود می رانند، بر روی خيابان عمومی می ايستد و از هر رهگذری در باره فرزندش، شوهرش و اعضای خانواده اش می پرسد و التماس می کند که رهگذران، ازدست رفتگانش را به او نشان دهند

وزير امور زنانبر اساس قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد زن، صلح و امنيت، دولت افغانستان متعهد به بهبود وضعيت زنان و ايجاد تغييرات مثبت در زندگی آنان شده است.
مسعوده جلال وزير امور زنان افغانستان گفت زنان افغان که آسيب ديدگان اصلی بحران و جنگ در سالهای اخير اند، وضعيت بهتری نسبت به گذشته ندارند.
او گفت: "در همين شهر کابل، هم اکنون در منطقه دهمزنگ (محله ای نزديک به مرکز شهر) خانمی به سن ۳۳ تا ۳۵ سال با لباس ژوليده، سرو پای برهنه، چهره ای به خاکستر آکنده که همه ديوانه مينامندش و او را از خود می رانند، بر روی خيابان عمومی می ايستد و از هر رهگذری در باره فرزندش، شوهرش و اعضای خانواده اش می پرسد و التماس می کند که رهگذران، ازدست رفتگانش را به او نشان دهند".
خانم جلال افزود: "اينگونه قربانی ها کم نيستند، در هر شهر و روستای کشور ما، زنانی هستند که با وصف خاموش شدن غوغای جنگ هنوز هم در شعله های باقی مانده آن می سوزند و سمندر وار خاکستر می شوند. "
تا کنون در مورد علت اينکه تلاشهای جامعه جهانی و دولت افغانستان برای بهبود وضعيت زندگی زنان تاثير چندانی نداشته است، دلايل روشنی ارايه نشده است.
سجيه بهگام هماهنگ کننده برنامه های يک نهاد آلمانی موسوم به ميديکا مونديال برای زنان گفت که موارد مهمی از قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد زنان صلح و امنيت، در افغانستان اجرا نشده است.
نهادهای امور زنان، افزايش ميزان مشارکت سياسی زنان و حضور آنان در انتخابات را می ستايند، اما می گويند که سنتهای ناپسند اجتماعی، همچنان بر زنان فشار می آوردخانم بهگام گفت: "متاسفانه، هنوز۵ درصد از اين قطعنامه در افغانستان اجرا نشده است. هر چند دولت در قسمت اشتراک زنان در فعاليت های سياسی به خصوص در انتخابات و نامزد شدن زنان در انتخابات پارلمانی همچنين بعضی برنامه های ديگرمانند شامل ساختن زنان در عرصه های کاری و ايجاد وزارت زنان اقداماتی کرده است، اما هنوز در بعضی نقاط افغانستان به خصوص در دور دست ترين نقاط، ازدواج های اجباری، تجاوزات جنسی و مشکلات حقوقی زنان همچنان با شدت باقی مانده است. مثلا قوه قضاييه هنوز نتوانسته از زنان بصورت درست حمايت کندو نياز است که دولت اين موضوعات را جدی بگيرد. "
قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد در مورد زن، صلح و امنيت پنج سال پيش به منظور بهبود زندگی زنان به ويژه در کشورهای در حال گذار از جنگ به صلح به تصويب رسيد.
در اين قطعنامه، شورای امنيت سازمان ملل متحد بر شرکت زنان در سطوح تصميم گيری ها تاکيد کرده و نقش آنان را به عنوان گروه های ميانجی در حل منازعات با اهميت خوانده است.
رفع هر نوع تبعيض در برابر زنان و شرکت آنان در گسترش حقوق بشر از موارد مهم اين قعطنامه است.
افغانستان نيز، از امضا کنندگان اين قطعنامه است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home