Monday, November 07, 2005

استان‌های کشور به زندان تبدیل می‌شوند


استان‌های کشور به زندان تبدیل می‌شوند
منبع: خبرگزاری مهر ۱۶ آبان ۱۳۸۴

با مطرح شدن نام عباس رهی( معاون اداری و مالی سازمان زندان ها) جهت تصدی استانداری مازندران و مظفر الوندی مديرکل روابط عمومی اين سازمان جهت تصدی استانداری کردستان که پس از انتصاب سيد صولت مرتضوی مديرکل امور اداری سازمان زندان ها به سمت استانداری خراسان جنوبی صورت گرفت ؛ و همچنين سيد مرتضی بختياری رئيس سابق سازمان زندانها به سمت استانداری اصفهان، قوام نوذری مدير کل دفتر فنی مهندسی سازمان زندان ها به سمت استانداری زنجان و محمدرضا محسنی مديرکل زندانهای خراسان به سمت استانداری لرستان منصوب شدند، سهم سازمان زندانها در مديريت کلان کشور پس از شهرداری تهران در رتبه دوم قرار گرفت.درعين حال ازحميد رضا علی اکبری سردبير روزنامه حمايت ارگان سازمان زندانها بعنوان سفير کشورمان در لوکزامبورک نام برده شده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home