Thursday, December 08, 2005

بازداشت دو دختر دانشجوی دانشگاه تهران توسط نیروهای لباس شخصی


بازداشت دو دختر دانشجوی دانشگاه تهران توسط نیروهای لباس شخصی
منبع: امروز
-->
در آستانه برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران صبح امروز، دو تن از دانشجویان دختر این دانشکده توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند.شایان ذکر است که هنوز معلوم نشده است که نیروهای بازداشت کننده، تحت امر کدامیک از سازمانها و نهادهای امنیتی،انتظامی بوده اند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home