Wednesday, December 21, 2005

مزاحمت جنسی به قيمت جان يک مرد ژاپنی تمام شد


مزاحمت جنسی به قيمت جان يک مرد ژاپنی تمام شد

در ژاپن اختصاص چند واگن قطار به زنان، از جمله تدابير برای جلوگيری از ايجاد مزاحمت جنسی برای آنان است
در شهر اوزاکا، در ژاپن مردی که مورد ضرب و شتم چهار مسافر يک قطار مسافربری قرار گرفته بود در اثر شدت جراحات وارده در بيمارستان درگذشته است.
حمله کنندگان اين مسافر را که ۴۰ ساله بود به ظن ايجاد مزاحمت جنسی برای يک دانشجوی دختر بيست ساله در ساعات پر رفت و آمد صبح، مضروب کردند.
مسافر مورد بحث پس از اعتراض دختر دانشجو در ايستگاه از قطار پياده شد ولی چهار نفر از مسافرين قطار که دست کم يکی از آنان پليسی بود که در حال خدمت نبود پس از پياده شدن در همان ايستگاه، به ضرب و جرح اين مسافر پرداختند.
مجروح به بيمارستان انتقال يافت ولی معالجات موثر واقع نشد و او درگذشت.
در ژاپن ايجاد مزاحمت های جنسی برای زنان به خصوص در شهرهای بزرگ و متروهای شلوغ، سابقه طولانی دارد و پليس اين کشور در صدد چاره انديشی برای رفع اين مشکل برآمده است.
يکی از اين راه حل ها اختصاص دادن چند واگن قطار به زنان است. ولی ظاهرا اين گونه تدابير تاثير چندانی نداشته است.
پليس توکيو می گويد سال گذشته ۲ هزار مورد از اين گونه شکايات دريافت کرده است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home