Tuesday, January 03, 2006

سنا شنود مكالمات مظنو.نان را در دستور كار خود قرارداد


کميته قضائی سنای آمريکا بررسی دستور شنود مکالمات مظنونان به ارتباط با القاعده را در دستور کار خود قرار داد [ ساعت پيش ۱۱:۵۰ ] بحث و جدل بر سر برنامه محرمانه سازمان امنيت ملی NSA برای کنترل پستهای الکترونيکی و خطور تلفنی و چگونگی ارزيابی از اين تصميم جرج بوش همچنان در صدر مهمترين موضوعات سیاسی در آمریکاست. همزمان با آغاز سال نو میلادی بحث بر سر برنامه استراق سمع محرمانه مکالمات مظنونان به ارتباط با القاعده، ابعاد گسترده‌تری یافت. روز یکشنبه جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به دفاع از این برنامه پرداخت و گفت که تروریستها پیش از این به آمریکا حمله کردند و اگر بتوانند بازهم حمله خواهند کرد. وی تاکید کرد برای متوقف ساختن تروریستها دولت از تمام امکاناتش استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در سال 2002 به سازمان امنیت ملی آمریکا اجازه داد بدون کسب حکم دادگاه، دست به شنود مکالمات تلفنی و کنترل ایملهای بین المللی شهروندان آمریکا بزنند. دو هفته پس از افشای این برنامه از سوی روزنامه نیویورک تایمز، رئیس کمیته قضایی مجلس سنای آمریکا اعلام کرد کمیته تحت نظرش بررسی موضوع را در اولویت قرار می دهد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home