Sunday, January 29, 2006

نماينده پارلمان افغانستان: هرگز خاموش نخواهم شدنماينده پارلمان افغانستان: هرگز خاموش نخواهم شد

تام کاکلن از کابل


ملالی جويا وی شهرتش را به عنوان يک فعال حقوق زنان که منتقد قدرتمند ترين نهاد در افغانستان، يعنی مجاهدين بوده، بدست آورد
ملالی جويا يکی از مشهور ترين نمايندگان شورای ملی يا پارلمان افغانستان است که چندين بار مخالفتش را عليه گروه های مجاهدين سابق علنا ابراز کرده است. اين گروه ها قدرت اصلی را در شورای ملی افغانستان يا ولسی جرگه در دست دارند.
خانم جويا و طرفداران او نگرانی های شديد خود را از احتمال سوء قصد به جان وی ابراز کرده اند.
آنچه از نگاه او ممکن است اتفاق بيفتد بيشتر به تصويری شاعرانه ازمفهوم شهادت شباهت دارد.
او می گويد: " مرا خواهند کشت اما صدايم را از بين نخواهند برد به اين دليل که اين صدای همه زنان افغان است. می توانيد گلها را قطع کنيد اما نمی توانيد که از آمدن بهار جلو گيری کنيد."
وی شهرتش را به عنوان يک فعال حقوق زنان که منتقد قدرتمند ترين نهاد در افغانستان، يعنی مجاهدين بوده، بدست آورد.
وی همچنين گروه های مجاهدين، را که در سال 1992 باعث شکست حکومت مورد حمايت شوروی، شدند و در بسياری از موارد در درگيری های ويرانگر دهه 1990 شرکت داشتند، مورد انتقاد قرار داد.
من وابسته به هيچ گروه سياسی نيستم. من يک آزاديخواه هستم و حاضرم برای آزادی و حقانيت بميرم.

ملالی جويا
بسياری از نمايندگان کنونی شورای ملی، فرماندهان سابق گروه های مجاهدين هستند. شماری از آنان به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم هستند. اما منزلت اين افراد توسط وجهه مذهبی ايشان، جهاد عليه شوروی سابق، قويتر شده است.
"جنگسالاران جنايتکار"
در تاريخ بيست دسامبر، در اولين جلسه پارلمان، آنچه بسياری از دوستان خانم جويا از آن هراس داشتند اتفاق افتاد. وی ازچوکی (صندلی) اش بلند شد و حضور کسانی که آنان را "جنگسالاران جنايتکار که دستشان به خون مردم آلوده است " در پارلمان خواند، محکوم کرد.
عده زيادی از نمايندگان پارلمان مشت خشم به ميز کوبيدند و سر و صدا به پا کردند تا او را خاموش کنند. زمانی که خانم جويا پارلمان را ترک می کرد تهديد به مرگ شد.
خانم تورپيکی يکی از نمايندگان پارلمان و دوست ملالی جويا، می گويد: " ما چندين بار تلاش کرديم که او را متقاعد کنيم که علنا انتقاد نکند". نمايندگان زن در پارلمان از انتقاد علنی می ترسند.
نارضايتی های گسترده ای در زمينه ترکيب پارلمان کنونی افغانستان وجود دارد. يک نظر سنجی که اخيرا توسط کميسيون مستقل حقوق بشر در افغانستان صورت گرفت حاکی از آن است که بيشتر از نود در صد افغان ها خواهان آن هستند که افرادی که دست به نقض حقوق بشر زده اند، مقام دولتی در اختيار نداشته باشند.
حمايت همگانی
ملالی جويا در استان فراه در جنوب غرب افغانستان متولد شد و بيشتر دوره کودکی و نو جوانی اش را در اردوگاه های مهاجرين در ايران و پاکستان گذاراند.
او در دوران طالبان به افغانستان بازگشت و مدرسه ای مخفی برای دختران افغان ايجاد کرد.
ملالی جويا در حال حاضر برای يک نهاد غير دولتی، به نام "سازمان ارتقاء توانايی های زنان افغان" کار می کند.
ملالی جويا می گويد:" وقتی بيشتر از 50 در صد جمعيت يک کشور ساکت هستند، اين کشور چطور می تواند ترقی کند؟ چنين کشوری شبيه به پرنده ای است که تنها يک بال دارد."
خانم جويا در ماه اکتبر به عنوان نماينده مردم فراه در منطقه ای که از سنتی ترين مناطق افغانستان به شمار می رود، انتخاب شد.
ملالی جويا همچنين به عضويت در سازمان انقلابی زنان افغان متهم شده است. او اين اتهام را رد کرده و می گويد: "من وابسته به هيچ گروه سياسی نيستم. من يک آزاديخواه هستم و حاضرم برای آزادی و حقانيت بميرم. من از هيچ کس بهتر نيستم و می خواهم از توانايی هايم برای خدمت به زنان کشورم استفاده کنم."

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home