Saturday, January 12, 2008

اعدام حسن حکمت دمیر را توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران محکوم می کنیم

Stichting voor de Verdediging van Democratie in Iran(Nederland)

اعدام حسن حکمت دمیر را توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران محکوم می کنیم
متاسفانه سرکوب آزادی ها، شکنجه و اعدام در ایران با شروع سال جدید میلادی حرکت شتابانی به خود گرفته است. در این رابطه، دادن حکم های قرون وسطائی که نشانی از بربریت حاکمان در ایران است روح انسانهای آزاده را در ایران و جهان جریحه دار نموده است. اگر چه جهان به سمت حذف حکم اعدام می رود ولی حکومت ایران نه نتها بر تعداد اعدامها افزوده است بلکه با غیر انسانی ترین شیوه از جمله پرتاب مجرمان از کوه به اعدام زندانیان ادامه می دهد. در این راستا یکی از اعضای حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) به نام "حسن حکمت دمیر" در روزهای گذشته و در زندان شهر خوی اعدام نموده است. اعدام یک کرد تبعه ی ترکیه در حالی اتفاق افتاده که وی قبل از بازداشت، مدتی را در برف و سرمای شدید بسر برده و هر دو پایش را در اثرسرمازدگی از دست داده بود و در طی دوران بازداشت نه نتها او را مدوا نکرده اند بلکه پس از دستکیری تحت شدیدترین شکنجه ها قرار داده اند. وی در دوران شکنجه و زندان تا زمانی که در زندان خوی به دار آویخته شده بود از داشتن وکیل که از وی دفاع نماید محروم بوده است.
کانون دفاع از دمکراسی در ایران(هلند) ضمن محکوم کردن این جنایت های جمهوری اسلامی از تمام شحصیت های حقیقی و حقوقی که برای دنیای به دور از اعدام و شکنجه مبارزه می کند درخواست می کند تا به هر شیوه ای که خود می داند ندای مخالفت خود را با شکنجه و اعدام به گوش جهانیان برساند و خواستار محکومیت جمهوری اسلامی در مجامع جهانی شوند.
کانون دفاع از دمکراسی در ایران(هلند)
12 ژانویه 2008

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home