Thursday, August 25, 2005


دردسرهاي همجنس گرايان ناخواسته ايراني از جنبه شرعي


آفتاب: معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي مي گويد: در حال حاضر به طور متوسط روزانه 3 نفر بيمار داراي هويت جنسي (دو جنسي يا TS)
به بهزيستي مراجعه مي كنند. ____________
_محمدرضا خباز افزود: با توجه به اينكه اختلال هويت جنسي يك نوع بيماري محسوب مي شود، بنابراين بايد براي رفع مشكل و بيماري اين افراد مانند بيماريهاي ديگر اقدامات لازم از سوي مسئولين و همچنين خانواده هاي آنها فراهم شود. به گزارش خبرگذاري مهر، وي با اشاره به اينكه نقش اصلي در درمان بيماري بر عهده خانواده هاست، خاطر نشان كرد: خانواده ها نبايد با اين بيماران مقابله و يا مبارزه كنند. چنانچه اين افراد از سوي خانواده هاي خود طرد شوند، مشكلات و آسيبهاي بسياري گريبانگير آنها خواهد شد. معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: از سوي سازمان بهزيستي براي درمان بيماران داراي اختلال هويت جنسي در سال 84، 20 ميليون تومان اختصاص يافته است. خباز افزود: اعتبارات اختصاص يافته با توجه به تعداد مراجعين دو جنسي، كافي نيست. بنابراين در تلاش هستيم تا در سال 85 اعتبارات بيشتري به اين امر اختصاص دهيم. خبرنگار آفتاب در گزارشي كه در اين خصوص ارسال داشته مي نويسد: كارشناسان معتقدند كه مشكل اصلي تري كه دو جنسيهاي كشور با آن مواجهند بيش از آنكه محتاج بودجه باشد، به راه حلهاي شرعي نيازمند است. اين گزارش مي افزايد: در سال 1375 سميناري با حضور كليه متخصصان پزشكي كشور در مشهد تشكيل گرديد و در آنجا اعلام شد كه به دليل موانع شرعي، پزشكان براي حل مشكل دو جنسيها، با بن بست مواجهند. در آن سمينار متخصصان عالي رتبه مسائل جنسي، طي نامه اي كه به محضر تمامي آيات عظام و مراجع تقليد فرستادند، خواستار آن شدند كه براي پرسشهاي آنان، راه حل شرعي پيدا شود. خبرنگار آفتاب در گزارش خود مي افزايد اكنون با گذشت 9 سال از آن درخواست، هيچ گونه پاسخي به دبير خانه «سمينار ديدگاههاي اسلام در پزشكي» و اصل نشده است. متن پرسشهاي شرعي پزشكان متخصص مسائل زناشويي درباره دو جنسيها كه هم چنان به قوت خود باقي است، به شرح زير است: بيماريهايي وجود دارد كه نوعي اختلال تكاملي در اعضاي به وجود آورنده ي اندامهاي تناسلي را باعث مي شود، كه از ميان آنها مواردي كه نياز به بررسي به لحاظ شرعي دارد مطرح مي گردد: 1- سندرم سوئير يا Swyer – در اين بيماري به علت عدم وجود گُناد (كه بيضه ها يا تخمدانها را مي سازد) بيمار داراي دستگاه تناسلي خارجي زنانه، رحم و لوله هاي رحمي است ولي از نظر ژنتيك و ماهيت وجودي، مرد تلقي مي گردد و داراي وضعيت كروموزومي 46XY است؛ در اين افراد به دليل داشتن رحم، مي توان از طريق IVF نطفه ي بارور شده غير از خودش (از فرد ديگر) را به رحم آنها منتقل نمود تا بارور شوند. اينك سؤالهاي ما اين است: سؤال اول: اين افراد كه ماهيتاً مرد هستد (46XY) ولي در ظاهر اندام تناسلي زنانه و رحم دارند، آيا مي توانند به عنوان زن به همسري مرد ديگري در آيند؟ ضمناً در حالي كه اين بيماران، ماهيتاً مرد هستند، ازدواج و هم بستري آنان با يك مرد ديگر، از نظر شرعي چه حكمي پيدا مي كند؟
سؤال دوم: با فرض اينكه مجاز باشند با مرد ديگري بياميزند، آيا مي توان از طريق
IVF نطفه ي بارور شده ي غير يا اجنبيه را به رحم اين فرد منتقل نمود تا بارور شود؟ حكم شرعي مسئله چيست؟ كلاً مسئله ازداوج و حاملگي اين افراد چگونه خواهد بود؟ 2- دو جنسيها – بيماراني هستند كه به لحاظ فيزيولوژيك از نمادهاي هر دو جنس برخوردارند و دو دسته اند: دو جنسيهاي پنهان و دو جنسيهاي آشكار. الف – دو جنسيهاي پنهان هم دو نوع هستند: 1- دو جنسي پنهان مؤنث، 2- دو جنسي پنهان مذكّر. سؤال اول: در دو جنسي پنهان مؤنث با وضعيت كروموزومي46xy (يعني كروموزوم مؤنث) فرد به راستي مؤنث است اما ظاهر تناسلي كاملاً مردانه دارد. اقدام پزشكي و جراحي براي حفظ ظاهر مردانه در صورت تمايل فرد، علي رغم ماهيت زنانه اي كه دارد چه حكمي پيدا مي كند؟ مسائل مَحرمّيت چه حكمي دارد؟ با توجه به ماهيت زنانه اين فرد (اگر چه ظاهري مذكر دارد)، ازدواج او با يك مرد چه حكمي دارد؟ آيا طرفين رابطه، دچار معاصي شده اند؟ - آيا با توجه به اينكه فرد مذكور، ماهيت زنانه دارد، مجاز به ازدواج با زن ديگري هست؟ - در صورت ازدواج با زن سالم تكليف چسيت؟ وظيفه پزشك متخصص در قبال اين ازدواجها و يا كساني كه تاكنون ازدواج نموده اند، چه خواهد بود؟ با علم به اينكه دو زن را شرعاً به ازدواج هم در آورده اند. سؤال دوم: در دو جنسي پنهان مذكر با وضعيت كروموزومي46xy (يعني كروموزوم مردانه) فرد، خود به راستي مذكر است اما داراي ظاهر تناسلي كاملاً زنانه است، آيا مي توان براساس خواستهُ بيمار (علي رغم ماهيت مردانه) در جهت حفظ ظاهر زنانه، اقدام پزشكي و يا جراحي نمود؟ مسائل محرميت چه حكمي دارد؟ ازدواج اين فرد با مرد سالم به ويژه در ازدواجهاي انجام شده چه حكمي دارد؟ و پزشك متخصص كه اين وضعيت را تشخيص مي دهد چه وظيفه شرعي دارد: سكوت، كشف اسرار بيمار و يا... ب- دو جنسي آشكار: در اين افراد كه داراي هر دو گُناد بيضه و تخمدان بوده كه ممكن است هر دو فعال باشند، طرز قرار گرفتن گُنادها به صور مختلف گزارش شده است، يعني ممكن است تخمدانها در يك طرف و بيضه ها در طرف ديگر باشند و يا مخلوطي از بافت بيضه و تخمدان در يك طرف يا هر دو طرف مشاهده شود (خلاصه اندام تناسلي خارجي به اشكال گوناگون وجود دارد).
سؤال سوم: در دو جنسي آشكار كه فرد از نظر كروموزومي هر دو گُناد را دارا مي باشد (تخمدان و بيضه) تبديل وضعيت فرد، چه حكمي دارد؟ آيا شرعاً پزشك يا جامعه ي پزشكي مسئول مشخص نمودن ماهيت جنسي بيمار مي باشند؟ آيا خواست بيماران صرفاً مي تواند ملاك تبديل وضعيت توسط پزشك معالج باشد؟ اگر پزشك به خواست بيمار عمل نمايد، به لحاظ شرعي و يا قانوني چه حكمي دارد؟ به لحاظ شرعي، محدوديتهاي اين گونه افراد چيست؟
منبع: 3 شهريور 1384 - آفتاب

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home