Thursday, August 25, 2005

سازمان ملل: شکاف دارا و ندار دهان باز کرده است


سازمان ملل: شکاف دارا و ندار دهان باز کرده است


سازمان ملل نسبت به عقب ماندگی بیشتر زنان مقابل مردان هشدار داده است
سازمان ملل طی گزارشی اعلام کرده است که شکاف بین ثروتمندان و فقرا در دنیا اکنون نسبت به ده سال قبل افزايش يافته است.
گزارش سازمان ملل حاکی است که اگرچه استانداردهای زندگی در برخی از نقاط دنیا بهبود یافته، ولی فقر همچنان ریشه دار است و منافع توسعه اقتصاد جهان عمدتا نصیب ثروتمندان در کشورهای صنعتی شده است.
اين گزارش که توسط دايره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تهيه شده است بر نابرابری در درآمد و ثروت و همچنين نابرابری در زمينه بهداشت و آموزش تمرکز دارد.
خوزه آنتونیو اوکامپو، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی به بی بی سی گفت که باید برای بازارهای جهانی سازوکارهای بهتری تعیین شود تا بتوان از جوامع محافظت کرد.
وی هشدار داد در غیر این صورت شکاف بین بخشهای رسمی و غیر رسمی جوامع رشد خواهد یافت، زنان بیش از پيش از مردان عقب خواهند ماند و تهیدست ترین گروه های نژادی دنیا پسرفت خواهند کرد.
سازمان ملل گزارش داده است که تاکيد صرف بر رشد اقتصادی، شيوه ای ناکارآمد برای دستيابی به توسعه است، زيرا کشورهای ثروتمند بيشترين منفعت را از توسعه می برند.
اين گزارش گفت که هرچند چين و هند شاهد رشد چشمگير درآمدها بوده اند اما شکاف عميقی ميان فقير و غنی وجود دارد.
اين گزارش می افزايد برای دو ميليارد و ۸۰۰ ميليون نفر از مردم جهان که روزانه کمتر از دو دلار درآمد دارند، سخت است که با ثروتمندان رقابت کنند.
سازمان ملل توصيه می کند که فرصتها برای اشتغالزايی مولد گسترش يابد، گروه های حاشيه به متن جامعه بازگردانده شوند و مزايای آنچه اقتصاد باز جهان خوانده می شود، بين همه اعضای جامعه توزيع شود.
دبير کل سازمان ملل گفت اين گزارش نشان می دهد که دستور کار توسعه را نمی توان بدون رسيدگی به مشکل نابرابری پيش برد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home