Thursday, August 25, 2005


هيوا يوسفی دبير موسسه چيا دستگير شد


صبح امروز اول شهريور 84 آقای هيوا يوسفی دير موسسه چيا دستگير شد. او يکی از سخنرانان تحصن هشتم مرداد 84 در مقابل استانداری سنندج بود که جمعی از فعالين مدنی و نهادهای غير دولتی در آن شرکت کرده بودند. خانواده و دوستان او امروز به مراکز و نهادهای امنيتی و پليس مراجعه کرده اند ولی متاسفانه هيچ خبری از او بدست نياورده اند. مامورين اداره اطلاعات از دادن هر گونه خبری در باره علت بازداشت يا مکان نگهداری او به خانواده و دوستانش خودداری ميکنند. موسسه جوانان چيا دستگيری بدون دليل آقای هيوا يوسفی را محکوم ميکند و خواستار آزادی فوری وی ميباشد. همچنين ما از مردم شريف و کليه نهادهای مدنی و مردمی ميخواهيم که خواستار آزادی فوری هيوا يوسقی و ديگر دستگير شدگان دوره اخير شوند. موسسه اجتماعي، فرهنگي، ورزشی چيا سنندج- خيابان کشاورز- پاساژ اعظمی- موسسه چيا

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home