Tuesday, August 23, 2005

شيرين عبادی در سرويس جهانی بی بی سیشيرين عبادی در سرويس جهانی بی بی سی
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/08/050822_h_ebadivideo.shtml

شيرين عبادی در استوديوی بخش جهانی بی بی سی
شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل 2003 اخيرا با حضور در سرويس جهانی بی بی سی، در نشستی به پرسش های کارکنان اين سرويس پاسخ داد.
او در سخنان خود ضمن اشاره به بمب گذاری های اخير لندن درباره نقش جوامع مسلمان اروپا و بريتانيا در اين زمينه سخن گفت و روزنامه نگاران را به تفکر برای پی بردن به انگيزه های بمب گذاران و دلايل دست زدن به اين اقدامات ترغيب کرد.
خانم عبادی در مدت اقامت خود در بريتانيا در امپريال کالج دانشگاه لندن نيز به سخنرانی در مورد وضعيت حقوق بشر در کشورش پرداخت و به پرسشهای حاضران در اين زمينه پاسخ گفت.
برای دي

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home