Tuesday, October 25, 2005

نقاط داغ «تروما» در سطح شهر تهران شناسايي شد


نقاط داغ «تروما» در سطح شهر تهران شناسايي شد تهران‌پارس و شهرري حادثه‌خيزترين مناطق تهران هستند تصادف خودرو، سقوط و بريدگي شايع‌ترين حوادث تهران
سرويس: پژوهشي 1384/08/03 10-25-2005 13:50:11 8408-00485: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: پژوهشي
يافته‌هاي پژوهشگران در بررسي الگوي پراكندگي جغرافيايي بروز تروماي منجر به بستري در شهر تهران حاكي است: مناطق 4، 20، 12 و 15 حادثه‌ترين مناطق شهر تهران و مناطق 4، 20، 12 و 6 حادثه‌ترين مناطق شهر از لحاظ رخداد حوادث ترافيكي هستند.
به گزارش سرويس «پژوهش» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، يافته‌هاي اين پژوهش همچنين نشان داد كه شايع‌ترين مكانيسم حادثه، تصادف وسايل نقليه و به دنبال آن سقوط، بريدگي و مسموميت است.
تروما (حوادث غيرمترقبه و ناگهاني منجر به مرگ) يكي از مهمترين مشكلات بهداشتي جهان امروز است كه بيشتر افراد را در سنين جواني و ميانسالي درگير مي‌كند و يكي از مهمترين علل منجر به مرگ در سنين زير 45 سال مي‌باشد.
به طور كلي شيوع و الگوي آسيب در جوامع شهري و روستايي و حتي در نواحي مختلف يك جامعه شهري با يكديگر متفاوت است و بر اساس تحقيقات انجام شده، تحت تاثير عوامل جمعيتي مانند نژاد، وضعيت اجتماعي، تراكم جمعيت، ترافيك شهري، سرعت عبور و مرور وسايل نقليه و ساختار فيزيكي شهري قرار مي‌گيرند.
با توجه به قابل پيشگيري بودن مساله تروما به نظر مي‌رسد كه مقرون به صرفه‌ترين و اسان‌ترين راه براي دستيابي به اين هدف، سبب شناسي تروما و الگوي آن در هر جامعه است چرا كه پي بردن به آنها مي‌تواند ما را در يافتن راهكاري مناسب جهت رفع و بهبود وضعيت ياري نمايد.
اين مطالعه توصيفي با هدف مشخص كردن الگوي مناطق تروماخيز در سطح شهر تهران انجام شد كه طي آن پزشكان و دانشجويان سال آخر پزشكي با مراجعه به تمام بيمارستان‌هاي شهر تهران، اطلاعات مصدومان بستري را در فرم‌هاي از پيش طراحي شده وارد كردند. طول مدت مطالعه بر حسب تعيين حجم نمونه 41 روز بوده كه به طور تصادفي در ماه‌هاي مختلف سال تعيين شده بود.
تعداد كل افراد مطالعه شده 5051 مورد بود كه بيماران مبتلاء به مسموميت دارويي از مطالعه حذف شدند و تعداد 4189 مورد شرايط ورود به مطالعه را دارا بودند. ميانه سن بيماران 25 سال بوده و 78 درصد از كل بيماران را مردان تشكيل مي‌دادند.
بر اساس اين بررسي، 927 مورد از كل 4189 مورد مصدوم بستري مورد مطالعه را زنان (2/21 درصد) و 3435 مورد را مردان (7/78 درصد) به خود اختصاص داده‌اند، تصادفات رانندگي با (34 درصد) و سقوط (با 24 درصد ) شايع‌ترين انواع تروما در بيماران مورد مطالعه به دست آمد.
به گزارش ايسنا، شايع‌ترين مناطق حادثه خيز به ترتيب منطقه 4 (تهرانپارس) با 322 مورد (7/7 درصد)، منطقه 20 (شهرري، بزرگراه شهيد رجايي و بزرگراه ورامين) با 224 مورد (3/5 درصد) ، منطقه 12 (بازار، پامنار و خاني آباد ) با 218 مورد (2/5 درصد) و منطقه 15 با 212 مورد (1/5 درصد) بود.
حدودا 27 درصد بيماران نيز از خارج از شهر تهران به مراكز درماني مورد مطالعه منتقل شده بودند.
بر اساس نتايج به دست آمده از اين طرح كه توسط محققان گروه پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و مركز تحقيقات تروما و جراحي سينا انجام شده، مشخص شد كه حوادث به خصوص حوادث رانندگي، بيشتر در نواحي مركزي و قديمي شهر بوده كه از تراكم بيشتري برخوردار مي‌باشند و همچنين مسيرهاي عبور و مرور وسايل نقليه كه با بار ترافيكي زيادي روبرو هستند، با تعداد زيادتري از حوادث رانندگي همراه مي‌باشند و اين مساله نيز با نتايج مطالعات انجام شده در آمريكا و مكزيك همخواني دارد (بيشتر در نواحي پر تراكم روي داده بود).
البته به زعم پژوهشگران نبايد اين نكته را فراموش كرد كه در مطالعات مشابه انجام شده فاكتورهاي مهمي همانند وضعيت ايمني جاده، سرعت وسايل نقليه و وضعيت‌ اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي و سطح سواد در بروز حوادث در نظر گرفته شده است كه در مطالعه ما اين مساله در نظر گرفته نشده است.
همچنين به دليل تراكم بيشتر جمعيت در مراكز شهر و بافت قديمي شهر تهران، درصد بروز حوادث ديگر غير از تصادف نيز در اين مناطق نسبتا بالا مي‌باشد.
در تحقيقي در شهر سانفرانسيسكو آمريكا مشخص شد كه بروز حوادث در بعضي از مناطق آن شهر كه از تراكم زيادتري برخوردار بود با شغل افراد رابطه معني‌داري داشته و افراد بيكار بيشتر آسيب ديده بودند.
به نظر مي‌رسد اين مساله نيز در فراواني حوادث در مناطقي از شهر تهران كه فراواني و تردد افراد بيكار در آنها بيشتر است تاثير داشته باشد.
در حال حاضر پيشگيري از آسيب و ارائه خدمات پيش بيمارستاني به عنوان دو استراتژي خيلي مهم تلقي مي‌شوند كه نقش بسيار موثري را در پايين آوردن ميزان‌هاي مرگ و مير ناشي از تروما در اكثر كشورها به خود اختصاص مي‌دهند.
به گفته پژوهشگران با توجه به مطالعه اخير، لازم است كه براي ايجاد سيستم جامع تروما در هر منطقه از كشور نواحي حادثه خيز شناسايي شود تا بتوان امكانات موجود را براي استفاده بهينه سازماندهي كرده و نقاط ضعف را تقويت كنيم. از زمان ايجاد تاسيس سيستم تروما در كشورهاي توسعه يافته ميزان مرگ ناشي از تروما به طور بارزي كاهش يافته است.
پژوهشگران پيشنهاد كرده‌اند كه در ساير نقاط ايران و به ويژه در شهرهاي بزرگ، نقاط داغ از نظر حوادث شناسايي شود تا بتوان در برنامه‌ريزي و خدمات رساني بهداشتي و در ماني بهتر از آنها استفاده كرد. شناسايي چنين نقاطي در سطح كشور و شهرهاي بزرگ براي ايجاد سيستم جامع تروما در كشور ضروري به نظر مي‌رسد.
با توجه به اين نتايج، شيوع تروما و نقاط حادثه خيز در قسمت‌هاي مختلف تهران قابل رديابي است . همچنين با توجه به اين كه محل بروز آسيب در مصدومان بستري شده در هر بيمارستان مشخص است، مي‌توان حوزه پذيرش بيمار براي هر بيمارستان (Catchment area) را مشخص كرد و در برنامه‌ريزي‌هاي خدمات رساني به اين بيماران از آن استفاده كرد.
انتهاي پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home