Monday, October 24, 2005

پرستاران بخش خصوصی زير خط فقر


پرستاران بخش خصوصی زير خط فقر
منبع: 1 آبان 1384 - ايسنا
دبيركل خانه پرستار با اشاره به اين كه مشكلات پرستاران در بخش خصوصی به مراتب بيشتر و پيچيده‌تر از بخش دولتی است، گفت: پرستاران در بخش خصوصی زير خط فقر زندگی مي‌كنند. محمد شريفي‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجويان ايران، با بيان اين كه پرستاران بخش خصوصی طبق قانون كار حقوق دريافت مي‌كنند، اظهار كرد: حداقل دريافت حقوق طبق قانون كار صد و بيست و شش هزار تومان است كه بخش عمده‌ای از پرستاران در بخش خصوصی همين حداقل را دريافت مي‌كنند و از گرفتن مزايای ديگر محروم هستند. وی با بيان اين كه پرستاران بخش خصوصی پايين‌ترين دريافتی را در قانون كار دارند، اظهار كرد: متاسفانه پرستاران در بخش خصوصی حتی در طبقه‌بندی مشاغل جزو مشاغل سخت و زيان‌آور محسوب شده‌اند و از مزايايی چون كاهش ساعت كاری و بازنشستگی پيش از موعد بهره‌مند نيستنند. دبيركل خانه پرستار افزود: در حالی كه فشار كاری در بيمارستان‌های خصوصی به پرستاران بيشتر است ولی آنها در بدترين شرايط كاری فعاليت مي‌كنند و از كمترين مزايا برخوردار هستند. وی با اشاره به اين كه پرستاران در بيمارستان‌های خصوصی امنيت شغلی ندارند، به ايسنا گفت: با توجه به اين كه در اكثر بيمارستان‌های خصوصی پرستاران به صورت قراردادهای موقت و شركتی كار مي‌كنند به همين علت مجبورند با هر شرايطی كار كنند. شريفی مقدم اظهار كرد: در حالی كه پزشكان در بيمارستان‌های خصوصی با كمترين حضور بيشترين درآمد را دارند حداقل حقوق دريافتی پرستاران طبق قانون كار و بدون در نظر گرفتن نقش آنان در درآمدزايی به آنها پرداخت مي‌شود. دبير كل خانه پرستار با بيان اين كه پرستاران در بخش خصوصی متولی مشخص ندارند، خاطرنشان كرد: متاسفانه وزارت بهداشت هيچ تاثيری در روند بهبودی وضعيت بيمارستان‌های خصوصی نداشته و همچنين وزارت كار و شورای عالی كار درك لازم را از حرفه پرستاری ندارند ولی اين انتظار مي‌رود با توجه به گسترش روند بخش خصوصی در كشور توجه ويژه‌ای به اين موضوع شود. شريفی مقدم خاطرنشان كرد: چه ارگانی مسوول پيگيری مشكلات پرستاران در بخش خصوصی است و نقش وزارت بهداشت در خصوص كادر پرستاری بخش خصوصی چيست؟ و آيا پرستاران جزو گروه بهداشت و درمانی در بخش خصوصی نيستند و نقش دولت در خصوص مشكلات بخش خصوصی چيست؟ دبير كل خانه پرستار ضمن ابراز نگرانی از وضعيت پرستاران در بخش خصوصی بيان كرد: مسؤولان بايد فكر اساسی برای اين بخش داشته باشند زيرا پرستاران با اين دستمزد حتی نمي‌توانند نيازهای اوليه خود را تامين كنند. وی مدعی شد: پرستاران در بخش خصوصی به طبع جامعه كارگری به سمت فقر مطلق، گرسنگی محض، فرسايش فيزيكی - روانی و مرگ تدريجی در حال پيشروی هستند. شريفی مقدم در پايان اظهار اميدواری كرد دولت جديد كه با شعار رفع تبعيض و عدالت به ميدان آمده است توان مقابله با مافيای اقتصادی و مديريتی را داشته باشند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home