Thursday, November 03, 2005

هويت فرهنگي از موضوعات محوري دهمين سمينار آموزگاران زبان فارسي در اروپا"هويت فرهنگى"از موضوعات محورى دهمين سمينار آموزگاران زبان فارسى در اروپا

دهمین سمینار آموزگاران زبان فارسی در اروپا در روزهاى چهارم و پنجم نوامبر در لندن برگزار خواهد شد. این سمینار در سال گذشته با هدف آشنایی بیشتر با ایرانیانی که در سراسر اروپا در امر آموزش فعال هستند، در شهر وین تشکیل شد و مورد استقبال قرار گرفت. صداى آلمان به اين مناسبت گفتگويى انجام داده است با خانم شهلا طاهرپسند، مدرس زبان فارسى در سوئد و يكى برنامه ريزان اين سمينار درباره كم و كيف آن و همچنين مسايل مربوط به آموزش زبان فارسى به كودكان ايرانى مقيم خارج كشور.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home