Monday, November 07, 2005

تعداد زندانبان ها در مقامات کليدی به اوج رسيد : شش مسئول زندان، استاندار شدند


تعداد زندانبان ها در مقامات کليدی به اوج رسيد : شش مسئول زندان، استاندار شدند
منبع: روزنامه اینترنتی روز ۱۶ آبان ۱۳۸۴


در حالی که روزنامه های مختلف در بين نامه خوانندگان خود از خالی ماندن استانداری مازندران ابراز نگرانی می کنند و از دولت می خواهند که هر چه زود تر استاندار این استان مهم را تعيين کند معلوم شده است که معاون اداری و مالی سازمان زندان ها از سوی وزارت کشور به استانداری مازنداران برگزيده شد در حالی که قبلا سه استانداری ديگر به اعضای سازمان زندان ها سپرده شده بود.کارشناسان خبر می دهند که به اين ترتيب سازمان زندان ها که در دوران گذشته عملا خود را با اطلاعات موازی تطبيق می داد ، بعد از شهرداری تهران دومين سازمان تامين کننده پست های کليدی کابينه شده است. گفته می شود عمده توجه وزارت کشور به سپردن استانداری ها به مديران سازمان زندان ها به توصيه وزارت اطلاعات می تواند بود که اينک در راس آن کسی نشسته است که زمانی در راس اطلاعات موازی قرار داشت.آن چه سازمان زندان ها را در مرتبه فعلی قرار داد و به بحث کشاند، تبليغات و تدارکی است که برای سپردن استانداری مازندران به عباس رهی معاون اداری و مالی سازمان زندان ها صورت می گيرد و گفته می شود اين انتصاب قطعی شده است در حالی که صولت مرتضوی مديرکل امور اداری سازمان زندان ها هم قبل به سمت استاندار خراسان جنوبی قطعی شده بود. در همين حال مظفر الوندی مديرکل روابط عمومی سازمان زندان ها هم برای استانداری کردستان در نظر گرفته شد.اولين و مهم ترين استانداری هم به تصرف مرتضی بختياری رييس سابق سازمان ها زندان ها در آمد و قوام نوذری مدير کل دفتر فنی سازمان زندان ها به استانداری زنجان رسيد و محمد رضا محسنی مديرکل زندان های خراسان به سمت استاندار لرستان منصوب شد.روزنامه جوان بدون اعتراضی به اين مساله نوشته به اين ترتيب سهم سازمان زندان ها در مديريت کلان کشور پس از شهرداری تهران در رتبه اول قرار گرفته است.اين اخبار در زمانی مطرح می شود که رييس حراست بانک کشاورزی هم به مديريت بانک ديگر منصوب شده و در ميان وزيران کابينه هم بيش تر تعداد را اعضای دفاتر سياسی سپاه پاسداران و افرادی با پيشينه حضور در نهادهای اطلاعات موازی عهده دار شده اند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home