Wednesday, December 28, 2005

رئیس جمهوري پرو تقاضاي عفو نظامیان عامل نقض حقوق بشر را رد کرد


رئیس جمهوري پرو تقاضاي عفو نظامیان عامل نقض حقوق بشر را رد کرد
آلياندره تولدو Toledo رئیس جمهوري پرو، تقاضاي نمايندگان مجلس را که خواهان اعلام عفو و عدم تعقيب بيش از 600 نفر از مقامات نظامي شده بودند، رد کرد. اين افراد، متهم به نقض حقوق بشر در دهه هاي 80 و 90 ميلادي هستند. در آن سال ها، دولت در جنگ با گروه مائوئيستي «راه درخشان» بود؛ جنگي که در عرض بيست سال، 70 هزار کشته برجا گذاشت.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home