Wednesday, January 04, 2006

تورم را كنترل كنيد‌‏, افزايش دستمزدچاره كار نيست

تورم را كنترل كنيد‌‏, افزايش دستمزدچاره كار نيست 20 سال پيش , وضع كارگران بهتر بود چگونه حقوق 122 هزار توماني را براي يك ماه يك خانواده كارگري تصويب مي كنند و شب راحت مي خوابند
تهران- خبرگزاري كار ايرانيك استاد مديريت دانشگاه ، گفت‌‏: افزايش دستمزدها بدون كنترل تورم ، هيچ تاثيري بر زندگي قشر زحمت‌‏كش كارگر ندارد ، بنابراين تزريق نقدينگي بدون كنترل قيمت‌‏ها , افزايش تورم را باعث ‌شده و نقشي بر زندگي كارگران نخواهد داشت . به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, دكتر "كريم خسرويان" ، گفت‌ ‏: اگر روند افزايش دستمزد كارگران را با افزايش تورم مقايسه كنيم ، به جرات مي‌‏توان ادعا كرد كه اين افزايش دستمزدها موجب رفاه حال كارگران نشده ، بلكه در قالب افزايش قيمت‌‏ها ، به جيب عده‌‏اي تاجر و كاسب سرازير شده است . وي ، با اشاره به اينكه كارگري كه امروزه 122 هزار تومان دريافت مي كند به مراتب وضعيت اسف‌‏بارتري از كارگر سالهاي گذشته با حقوق 12 هزار تومان دارد ، گفت‌‏: 20 سال قبل حقوق دريافتي كارگر جوابگوي تورم حاكم بر جامعه بود ،‌‏البته نقطه ايده‌‏آلي را ايجاد نمي‌‏كرد ، اما به نوعي هزينه‌‏ها با دستمزد كارگران سر به سر مي‌‏شد . خسرويان ، با تاكيد بر اينكه در قالب افزايش دستمزد , نقدينگي به زندگي كارگر تزريق شد ، اما عوارض سوء اقتصادي را كنترل نكردند ، گفت‌‏ : دستمزد را به عنوان ابزاري براي ادامه زندگي كارگر افزايش داديم ، اما هزينه‌‏هاي سرسام‌‏آوري را نيز بر دوش كارگر گذاشتيم كه در نهايت ، كارگران نتوانستند زيربار اين تورم مقاومت كنند . وي ، به نبود اشتغال پايدار و نرخ بيكاري بالا اشاره كرد و گفت : در اثر نبود شغل و معضلي به نام بيكاري ، در يك خانواده 5 نفره , يك نفر كار مي كند 5 نفر خرج مي كنند و همين امر باعث مي‌‏شود كه در آمد اندك كارگر بين 5 نفر توزيع شود . اين استاد دانشگاه ، افزود : در صورتي كه اگر هر فرد جوياي كار مي‌‏توانست به آساني شاغل شود ، مجبور نبود از حقوق تنها نان‌‏آور خانه هزينه كند . وي ، به جوانان بيكاري كه زندگي را به بطالت مي‌‏گذرانند ، اشاره كرد و گفت‌‏: متاسفانه بسياري از جوانان بيكار ، روز خود را به بيكاري و سرگرداني در خيابانها مي‌‏گذرانند و براي تامين نيازهايشان به دستمزد كارگري پدرشان چشم دوخته‌‏اند . خسرويان ، گفت‌‏: اگر بپذيريم كه هر كدام از اين خانواده 5 نفري مي‌‏توانند 122 هزار تومان حقوق بگيرند ، آنگاه دستمزد اين خانواده حدود 500 هزار تومان مي شود ، اما متاسفانه در حال حاضر اين گونه نيست . وي ، به سبد هزينه يك خانوارمتوسط 5 نفره اشاره كرد و گفت‌‏: در حال حاضر ، براي تامين هزينه سبد يك خانوار پايين‌‏تر از خط متوسط ، ماهيانه 250 هزار تومان بودجه لازم است ، بنابراين نمي دانم چگونه حقوق 122 هزار توماني را براي يك ماه يك خانواده كارگري تصويب مي كنند و شب راحت مي خوابند .پايان پيام

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home