Monday, July 24, 2006

شیرین عبادی :فعالیت حقوق بشری برای کسب قدرت نیست

متهمان سیاسی،عقیدتی از نظر ما به افرادی اطلاق می شود که به علت بیان انتقادآمیز عقایدشان از سوی دولت تحت تعقیب قرار می گیرند. دفاع ما از این افراد که از یک سنخ یا یک نحله نیستند از این ناشی می شود چون بر این باوریم که افراد باید بتوانند عقاید خود را آزادانه بیان کنند. نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه اکثر اوقات به طور کامل فراموش می شود این است که وکیل، الزاما همسویی عقیدتی با موکل خود ندارد. من ممکن است با عقیده کس یا کسانی مخالف باشم اما او باید بتواند آزادانه سخن و عقیده خود را بیان کند...مااعلام کرده ایم «حق مردم» برای «آزادی» انتخابات باید به رسمیت شناخته شود. خب وقتی یک بخش از حکومت به این خواست قانونی توجه نمی کند. ما به عنوان شهروند نه می خواهیم و نه می توانیم مردم را به فعالیت های غیرقانونی دعوت کنیم و نه می توانیم مردم را به صحه گذاری بر این عملکردها دعوت کنیم...

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home