Tuesday, June 12, 2007

در بند ۲۰۹ اوين بر ما چه رفت (بخش دوم)، ژيلا بنی‌يعقوب

در بند ۲۰۹ اوين بر ما چه رفت (بخش دوم)، ژيلا بنی‌يعقوب
برای اينکه انفرادی ملال آور نشود بايد چکار کنم؟ ياد دوستان روزنامه نگارم افتادم که پس از آزادی تجربه هايشان را با ما تقسيم کرده بودند. حنيف مزروعی روزی چند ساعت ورزش می کرد، عليرضا رجايی زياد فکر می‌کرد، احمد زيدآبادی به قول خودش "سيرانفس" می کرد. سيرانفس اصلا يعنی چه؟ اين زيدآبادی هم حرفی نزد که بفهمم و امروز به دردم بخورد. چرا يادم آمد، می‌گفت: "خواب هم راه حل خوبی است برای کسی که بيرون کم می‌خوابد." ... [ادامه مطلب]

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home