Wednesday, June 06, 2007

تن فروشي مادرم تنها راه نجات ما بود

تن فروشي مادرم تنها راه نجات ما بود
چهارشنبه، 16 خرداد 1386

"سنگسار، ‌در ايران اجرا نمي شود." اين سخني است كه از مديران اجرايي كشور بسيار شنيده ايم. جدا از اينكه نقض اين ادعا دستكم در دو مورد در ارديبهشت ماه سال گذشته در شهر مشهد رخ داده است، ‌اينك نيز هستند افرادي كه در زندانهاي ما با حكم رجم در دست، هر شب زير آسماني "سنگ"ين مي خوابند. "كبرا نجار"، ‌يكي از ايشان است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home