Sunday, August 28, 2005

پسر نخست وزير اسرائيل به اتهام فساد مالی تحت پيگرد قرار گرفت

پسر نخست وزیر اسرائیل به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قرار گرفت
عمری شارون پسر بزرگ آريیل شارون نخست وزير اسرائیل به اتهام فساد مالی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. اين فساد مالی در ارتباط با جمع آوری سرمایه برای تبيلغات انتخاباتی آريیل شارون بود. وزارت دادگستری اسرائیل خبر داد که عمری شارون به برپائی شرکتهای جعلی برای پنهان کردن اقدامات مالی در زمان تبلیغات انتخاباتی سال 1999 مظنون است. شش سال پيش آریل شارون کاندیدای حزب ليکهود برای مقام نخست وزیری بود. عمری شارون عضو پارلمان است اما موافقت کرده است که برای پاسخگوئی به اتهامات از مقام پارلمانی خود استعفا بدهد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home