Sunday, September 18, 2005

داغترین نقاط جرم
«در جست‌و‌جوي داغترين نقاط جرم» جاي خالي «مرفولوژي شهري» در برنامه‌ريزيهاي انتظامي

سرويس: حوادث 1384/06/27 09-18-2005 10:18:31 8406-11951: کد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: حوادث
كارشناسان علت افزايش بزهكاري را معلول 3 عامل تراكم جمعيت، تفكيك و جدايي بين ساكنان شهر و بي‌نام و نشاني مردمان شهرنشين مي‌دانند. بر اين اساس امروزه با توجه به رشد روزافزون جنايت و جرم، فرمولوژي شهري و طراحي محيطي نقشي بسزا و ابزاري كارآمد در جلوگيري از وقوع جرم بويژه در فضاهاي غيرقابل دفاع شهري دارد.
به گزارش گروه «حوادث» ايسنا برنامه‌ريزان شهري تاكيد مي‌كنند كه با توجه به مرفولوژي شهري مي‌توان ضمن بررسي فرايند شكل‌گيري شهر، به عوامل محيطي مرتبط و مؤثر بر پيشگيري از جرم پرداخت و علاوه بر مشخص كردن نواحي جرم‌زا در شهرها به تاثير نقش تراكم در شهرها و نحوه توزيع نقاط داغ جرم و عوامل موثر بر آنها نيز توجه داشت.
مساله ديگري كه امروز ثابت شده، آن است كه مؤثرترين طرح‌ها و اقدامات، آنهايي هستند كه با طبيعت و محيط هماهنگي دارند. بر همين اساس در بسياري از موارد، برنامه‌ريزان در حيرتند كه چرا عليرغم ميلشان در درازمدت پاره‌اي از طرحهاي اجرا شده محيطي، خسارتهايي را در پي دارد. حادثه خاك سفيد و اخيرا پاكدشت در اين مورد مي‌توانند نمونه‌هايي خوبي را عرضه كنند؛ زيرا شرايط خاص محيطي و ژئومورفيك اين دو منطقه باعث شده بود كه اولا اين مناطق براي وقوع برخي جرايم بيشتر مستعد باشند و ثانيا پيگيري و حل مساله پيچيده‌تر شود.
عبادي‌نژاد، كارشناس انتظامي در اين باره تصريح مي‌كند: در فرايند تصميم‌گيري و تنظيم طرحها بايد ابتكارهاي فردي و شخصي را به سياستهاي عمومي و جامع تبديل كرد؛ به عبارتي براي پرهيز از اشتباهات بايد از كليه متخصصان ذيربط ، از جمله ژئومورفولوژيست‌ها هم كمك گرفت.
به گفته وي در بررسي تاريخي حوادث و سوانح طبيعي همانند زمين لرزه‌ها ، لغزش‌ها ، سيل و حوادث انساني همچون : جنگ، انقلاب، شورش و ... مي‌توان مشاهده كرد كه همواره از نيروي پليس انتظارهاي فراواني جهت پاسخگويي به جامعه وجود داشته است و همين توقع عمومي ايجاب مي‌كند كه اين نيرو با دقت بيشتري به اين فرآيندها و مطالعه آنها بپردازد و در اين راستا دانش ژئومورفولوژي كمكهاي بسياري در شناخت مكانيسم رخدادهاي طبيعي و انساني مي‌تواند ارائه كند.
وي معتقد است: در ميان عوامل شناخته شده مرتبط با جرم و جنايت يكي از موارد بسيار مهم، محل‌هاي شناخته شده جرم‌خيز است. حتي مي‌توان گفت كه مجرمان نيز براي ارتكاب به جرم به دنبال بهترين مكانها هستند. به عنوان مثال مسلما قاچاق مواد مخدر در مرزهاي شرق كشور و راه حمل آن، تا حدود خيلي زيادي بستگي به شرايط توپوگرافي و مرفولوژي اين مناطق دارد كه قاچاقچيان با شناخت و بهره‌گيري از آنها به عمل خبيثانه خويش مي‌پردازند. در چنين شرايطي كه باندهاي قاچاق و مواد مخدر و كالا و همچنين سارقان حرفه‌اي با شناخت شرايط مرفولوژي محيط اقدام به ايجاد ناامني مي‌كنند، زيبنده است نيروي انتظامي در راستاي وظيفه برقراري امنيت و برخورد قاطع با مظاهر ناامني، از محيط و محل ماموريت خود شناختي همه جانبه و ديدگاهي مناسب نسبت به اين شرايط ، داشته باشند.
وي در ادامه با اشاره به اين نكته كه برنامه‌ريزي، اساسا به توسعه فيزيكي و استفاده از زمين مربوط مي‌شود و بنابراين، بديهي است كه اطلاعات مربوط به ژئومورفولوژي و ساير علوم زمين مي‌تواند عنصر مهمي در تنظيم طرحها و سياست‌هاي برنامه‌ريزي و نيز در ارزيابي تقاضاهاي خصوصي باشد، تاكيد مي‌كند: وقوع نسبتا زياد و رايج پديده‌هايي مثل زمين لغزه (لغزش) كه توسعه را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و يا خود ممكن است بر اثر مهندسي نامناسب ايجاد شود، نشان مي‌دهد كه فرايندهاي دامنه‌اي (كه پايداري زمين را متاثر مي‌سازند) در بعضي تصميم‌گيري‌هاي مربوط به توسعه و برنامه‌ريزي، مورد توجه قرار نگرفته‌اند. همچنين پديده‌هايي مثل زمين لرزه، سيل و .... كه معمولا موجب خسارات فراوان مي‌شوند، نيازمند طرحهايي جهت به حداقل رساندن مصايب هستند كه نقش داده‌هاي مكاني و ژئومورفيك و نيز نقش نيروهاي انتظامي به عنوان نيروهاي امداد رسان در اين برنامه‌ها حايز اهميت زياد است.
عبادي‌نژاد تاكيد مي‌كند كه بايد توجه داشت اين گونه نهادها حتي قبل از وقوع چنين حوادثي مي‌توانند از طريق اعمال نظر كارشناسي در طرحهاي مزبور نقش مشخص‌تر و فعال‌تري داشته باشند؛ به عنوان مثال نيروي انتظامي در زمان احداث مجتمع‌هاي مسكوني ، اداري ، راههاي ارتباطي و ... با كمك گرفتن از كارشناسان ژئومورفولوژي و با توجه به اهداف مورد نظر مي‌تواند پيشنهادهايي را براي انتخاب بهترين مكان احداث ساختمانها و راههاي دسترسي مناسب در مواقع ضروري ارائه كند.
به گزارش ايسنا اين كارشناس خاطرنشان مي‌كند : براي درك بهتر ضرورت چنين كاربردي ابتدا بايد فرايندهاي ژئومورفيك ، كه به نحوي مخالف جهت رفاه عمومي است ، شناسايي شوند و مورد قضاوت سياستگذاران در سطوح بالاي تصميم‌گيري قرار گيرند. همچنين از طريق گسترش ارزش‌هاي صاحبان حرفه‌ها و متقاضيان يا مصرف‌كنندگان برنامه‌ها، تضادها و تعارض‌ها را به حداقل ممكن كاهش داد.
عبادي‌نژاد تصريح مي‌كند: بطور كلي عدم اطلاع از دانش ژئومورفولوژي و برنامه‌ريزي‌هاي فضاي سرزميني تا حدودي باعث نافرجام ماندن برنامه و نرسيدن به مرحله مطلوب از پيش تعيين شده خواهد شد. اين كه در برنامه‌ريزي‌ها از چنين دانشي استفاده شده يا نه، نشان دهنده ميزان كفايت برنامه‌ريزان و برنامه آنهاست. براي مثال احداث ساختمانها و بناها بر روي خطوط گسل و شكستگي‌ها بدون توجه به عوارض جانبي آنها و با ناديده گرفتن خطرات احتمالي كه توسط علومي همانند ژئومورفولوژي هشدار داده مي‌شود؛ نشانه عدم آگاهي و رفتن به استقبال خطر است. مسلما از آن جايي كه نيروي انتظامي يكي از برنامه‌ريزان محيطي و فضايي تلقي مي‌شوند كه اتفاقا نقش محسوس‌تر و عيني‌تر را بازي مي‌كنند بايد توجه بيشتري به اين گونه علوم پايه كرد تا سطح اعتماد عمومي و نگرش مثبت به آنها افزايش يابد.
اين كارشناس در تاييد اهميت موضوع فوق ، مي‌افزايد: مساله پاسخگويي به مردم و تامين رفاه عمومي و عدالت اجتماعي نيز داراي زمينه محيطي است كه ضرورت توجه به اين علم را بيشتر مي‌كند. مسلما بستر اجراي تمامي تصميمات امنيتي ، اجتماعي ، اقتصادي و ... محيط طبيعي، شرايط خاص اقليمي و ژئومورفيك مناطق مختلف است كه بايد با دقت بيشتري به شناخت آنها همت گمارد.
به گزارش ايسنا وي براي برنامه‌ريزي جامع و دسترسي به نتايج قابل قبول پيشنهاد مي‌كند كه زمينه مناسب براي مشاركت و مشاوره اين گروه از دانشمندان در تصميم‌گيري‌هاي انتظامي ايجاد و به مسايل و بسترهاي محيطي در برنامه‌ريزي‌هاي انتظامي توجه همه جانبه شده و در حل مسايل بطور صحيح و بجا بكار گرفته شوند، متخصصان اين علم در رده‌هاي تخصصي ناجا مثل مرزباني ، راهور، انتظامي و .... استخدام و بستر تحقيقاتي و پژوهشي مناسب براي گروههاي علمي مختلف از جمله ژئومورفولوژيست‌ها فراهم و در اين ميان راهكارهاي مناسبي در حل مسايل و رخدادها ارائه شوند.
انتهاي پيام
کد خبر: 8406-11951
[ ]


5
NA)

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home