Tuesday, November 22, 2005

روزنامه نگار کرد در زندان مريوان دهان خود را دوخت


روزنامه نگار کرد در زندان مريوان دهان خود را دوخت
منبع
: تبریز نیوز ۱ آذر ۱۳۸۴


تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر:"مادح احمدي" روزنامه نگار کرد زنداني در زندان مريوان پس از اعتصاب غذا دهان خود را دوخت. " احمدي" روزنامه نگار سنندجي در زندان مريوان که در رابطه با نا آرامي هاي ماه هاي گذشته کردستان دستگير و روانه زندان مريوان شده است در اعتراض به عدم تبديل قرار بازداشت به قرار وثيقه پس از اعتصاب غذا دهان خود را با نخ دوخت. يکي از اقوام نزديک اين روزنامه نگار در گفتگو با پيمان پا ک مهر با تاييد اين خبر گفت: "مادح احمدي" از لحاظ جسمي در وضعيت خطرناکي قرار گرفته است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home