Sunday, February 12, 2006

نگرانی خانواده های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از غیبت و جابجایی ناگهانی


نگرانی خانواده های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از غیبت و جابجایی ناگهانی آنها: مصاحبه با سخنگوی برونمرزی زندانیان گوهردشت
[ ] غیبت و جابجایی برخی از زندانیان سیاسی گوهردشت کرج که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای آنها احکام سنگینی مانند اعدام صادر شده موجب نگرانی خانواده های آنها و دیگر زندانیان شده است. یکی از این زندانیان حجت زمانی است که تلاش های برادر او برای آگاه شدن از وضعیت و سرنوشت او به جایی نرسیده است. صادق نقاشکار سخنگوی برونمرزی زندانیان گوهر دشت درمصاحبه با رادیو فردا می گوید: با وجود مراجعه های مکرر جواب مشخصی به برادر آقای زمانی داده نشد و او را به زندان گوهر دشت احاله کردند. شمار زیادی از زندانیان گوهردشت کرج به گفته صادق نقاشکار بر اساس یک اتهام استاندارد یعنی اقدام علیه امنیت ملی محکوم به اعدام شده اند. در روزهای گذشته بی خبری خانواده های زندانیان و جابجایی و غیبت های ناگهانی آنها سبب نگرانی هایی شده است. صدور احکام سنگین برای زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج یا زندان رجایی شهر و شرایط نامناسب آنها تاکنون بارها مورد اعتراض سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home