Friday, February 17, 2006

ضرب و شتم پيمان پيران در زندان اوين

ضرب و شتم پيمان پيران در زندان اوينپيمان پيران، زندانی سياسی، در نامه سرگشاده ای از ضرب و شتم خود در زندان اوين توسط مأمورين زندان خبر داد.
پيران در نامه خود آورده است: سه شنبه ۲۵ بهمن ماه ساعت ۹ صبح توسط مامورين به دلايل نامعلوم به دفتر حفاظت اطلاعات بازداشتگاه اوين منتقل شدم و پس از گذشت چندی در دفتر مذكور به طور ناگهانی با هجوم مامورين امنيتی و حفاظتی زندان مواجه شدم آن ها به طور جمعی با مشت و لگد به جان من افتادند، هرچه فرياد می زدم كسي جوابگو نبود. دو نفر از آن ها دست های مرا گرفتند و ديگری نيز با مشت و لگد به من ضربه وارد می كرد...در اين جريان مشخصا رئيس زندان حضور داشت. مادر پيمان پيران نيز در گفتگويی با تبريز نيوز اين خبر را تائيد کرد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home