Monday, February 20, 2006

سه سال حبس برای مورخ 'منکر هولوکاست'


سه سال حبس برای مورخ 'منکر هولوکاست'

آقای ايروينگ در هنگام ورود به دادگاه يکی از کتابهايش را در دست داشت
ديويد ايروينگ، مورخ سرشناس بريتانيايی، به جرم انکار واقعه کشتار يهوديان در جنگ جهانی دوم (هولوکاست) در دادگاهی در وين، پايتخت اتريش، محکوم شناخته شده و به سه سال زندان محکوم شده است.
آقای ايروينگ در خلال جلسه دادگاه اتهام وارد شده به خود را پذيرفته بود. ولی از اعلام رای دادگاه اظهار تعجب کرد: "من از اين رای شوکه شده ام و حتما در مقابل آن تقاضای تجديد نظر خواهم کرد."
وی به دادگاه گفت که در مورد انکار اتاق های گاز در اردوگاه آشوويتس اشتباه کرده بوده است. او در 1989 در يک سخنرانی و يک مصاحبه در اتريش وجود 'اتاق های گاز' را در اردوگاه 'آشويتس' (Auschwitz) - که نازی ها برای کشتن دست جمعی از آن استفاده می کردند - منکر شده بود.
او قبل از شروع دادگاه به بی بی سی گفت که برخی از نظراتش در خصوص هولوکاست در طول ساليان گذشته تغيير کرده است.
وی در دادگاه پذيرفت که در سال 1989 انکار کرده بوده است که نازی ها ميليونها يهودی را کشته باشند. اما گفت اين عقيده آن زمان او بوده است و در سالهای بعد وقتی فايل های شخصی آدولف آيشمن سازمان دهنده اصلی هولوکاست را ديده نظرش تغيير کرده است.
"آنچه من گفته بودم بر اساس دانسته های من در آن زمان بود اما در 1991 وقتی به اوراق شخصی آيشمن برخوردم نظر پيشين خود را تکرار نکردم و امروز هم ديگر به آن معتقد نيستم."
پيشتر در گفتگويی با بی بی سی، وکيل مدافع اين مورخ بريتانيايی پيش بينی کرده بود که موکلش گناهکار شناخته شود.
در اتريش 'انکار هولوکاست' جرم به شمار می رود و بنا به قوانين اين کشور مجازات آن حداکثر 10 سال حبس است.
دستگيری و محاکمه اين مورخ واکنش های دوگانه ای را به همراه داشته است. در حالی که بسياری ناظران اين اقدام مقام های اتريش را گامی موثر در فاصله گرفتن از پيشينه پرسش برانگيز اين کشور در دوران جنگ دانسته اند، برخی ديگر با تکيه بر اصل 'آزادی بيان'، دادگاه آقای ايروينگ را مورد سوال قرار داده اند.
ديويد ايروينگ در ماه نوامبر سال 2005 ميلادی هنگامی که به دعوت يک گروه دانشجويی از راستگرايان افراطی و برای سخنرانی به کشور اتريش سفر کرده بود، دستگير شد.
وی به هنگام رانندگی در يک بزرگراه در جنوب کشور اتريش توسط پليس متوقف شده بود و از همان زمان تا کنون - بيش از سه ماه - در بازداشت به سر می برد.
در نامه ای به بی بی سی که از درون سلول زندان نوشته شده، آقای ايروينگ اعلام کرده که برخی از نظراتش پيرامون 'اتاق های گاز' تغيير کرده است، اما در عين حال به بيان نظراتی پرداخته که با روايت های رايج مغايرت دارد و از نظر عموم مورخين مورد قبول نيست.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home