Monday, October 03, 2005

براي دستگيري من حكم تير صادر شده است: اميرعباس فخرآور [ ۱۳۸۴ دوشنبه ۱۱ مهر ]


براي دستگيري من حكم تير صادر شده است: اميرعباس فخرآور
[ ۱۳۸۴ دوشنبه ۱۱ مهر ] اميرعباس فخرآور فعال دانشجويي پنهان شدن را به بازگشت به زندان ترجيح داده است. آقاي فخر آور در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: من بعد از انتخابات رياست جمهوري اسلامي همراه با چند تن ديگر از دوستان تصميم گرفتيم به زندان برنگرديم و روش ديگري را ادامه دهيم. امير عباس فخر آور مي گويد: وقتي خواهر من در رابطه با وضعيت شوهر زندانيش مهرداد حيدرپور به دادگاه مي رود، آقاي عليزاده قاضي ناظر بر زندان به او حكم جلب همراه با تير من را نشان مي دهد كه براي كلانتري ها و قرارگاه هاي سپاه و بسيج فرستاده شده و مي توانند براي دستگيري من شليك كنند. آقاي فخر آور مي گويد پيش از اين نيز اين تجربه را داشتم و هنگامي كه در مقابل دستگيري مقاومت نشان دادم، به طرف سر من تيراندازي مي شد و صداي رد شدن گلوله را از كنار گوشم شنيدم. او ابراز نگراني مي كند كه اين خطر ساير زندانيان را نيز تهديد مي كند و سياست بر حذف فيزيكي مخالفان است

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home