Friday, November 11, 2005

افزايش مصرف مواد مخدر در محل كار


افزايش مصرف مواد مخدر در محل كار
منبع
: خبرگزاری ایسنا ۲۰‌آبان ۱۳۸۴
>
اعتياد در كشور جوان‌تر، روستايی‌تر و زنانه‌تر شده است مجری طرح پژوهشی مركز آموزشی و پژوهشی سوء مصرف و وابستگی به مواد اعلام كرد: براساس آخرين پژوهشها ميزان زنان مراجعه كننده به مراكز درمان سرپايی سازمان بهزيستی كشور طی سالهای ٧٧ تا ٨١ از ٩/٢ به ٤ درصد رسيده است كه اين امر می‌تواند ناشی از شيوع اعتياد در بين زنان و يا مراجعه بيشتر آنان به مراكز درمان باشد. دكتر هومان نارنجی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، افزود: بررسی ١٣٠ هزار نفر از معتادان مراجع به مراكز درمان سرپايی سازمان بهزيستی كشور طی سالهای ٧٧ تا ٨١ نشان داد كه ميزان افراد پذيرش شده در اين مراكز در طيف سنی ٢٠ تا ٢٤ سال در طول سالهای ٧٧ تا ٧٩ افزايش يافته است. وی تصريح كرد: افراد روستايی مراجع به مراكز درمانی در طول سالهای اخير دو برابر شده‌اند كه اين امر می‌تواند ناشی از نبود مراكز درمان اعتياد در روستاها و در نتيجه افزايش مراجعه روستاييان به شهر باشد، البته اين نكته نيز مستلزم انجام تحقيقات تكميلی است. نارنجی‌ها اولين محل شروع مصرف مواد مخدر در مهمانی‌ها با ٤٠ درصد دانست و به ايسنا گفت:٢٠ درصد مصرف‌كنندگان در منزل و ١٠ درصد در محل كار برای اولين بار مواد مخدر مصرف كرده‌اند كه اين نشان می‌دهد، آمار آغاز مصرف مواد مخدر در محل كار طی ٥ سال گذشته ٢ برابر شده و از ٥/٦ درصد در ٥ سال گذشته به حدود ١٥ درصد رسيده است كه اين نشان دهنده لزوم پيشگيری در محيط‌های كار است. همچنين ٤٢ درصد معتادان كشور سابقه دستگيری، ٣٤ درصد سابقه زندانی شدن و ارتكاب به جرايم مختلف داشته‌اند. مجری طرح پژوهشی مركز آموزشی و پژوهشی سوء مصرف و وابستگی به مواد خاطرنشان كرد: ٦١ درصد سابقه اقدام به ترك، ٢٠ درصد يك بار، همين ميزان ٢ بار، ١٥ درصد نيز ٣ بار سابقه اقدام به ترك داشته‌اند. به گفته وی ٥٠ درصد معتادان اولين بار محل ترك خود را منزل خود عنوان داشتند كه اين نشان می‌دهد از ١٣٠ هزار پذيرش مراكز ترك اعتياد سازمان بهزيستی از سال ٨١ به قبل درصد كوچكی از معتادان را شامل می‌شده است و مابقی از دارو، ٢٥ درصد از كپسول دست ساز كه جايگاهی در درمان اعتياد ندارد استفاده می‌كردند.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home